Neptun Properties møter motstand i Stålverksveien 1 på Ensjø

Stålverksveien 1 b

Som Ensjø aktuell informasjon har fortalt om i november 2013 så ble det i september og oktober lagt ut informasjon i kommunalt saksinnsyn som beskriver at man har startet arbeidet med å lage et boligprosjekt på eiendommen stålverksveien 1.

Eiendommen ligger i krysset Stålverksveien / Malerhaugveien på Ensjø. Det er bolig utvikleren Neptun Properties som har avtalt overdragelse eller kjøpt eiendommen. De har engasjert Arcasa arkitekter til å jobbe med prosjektet.

Nå har arbeidet kommet litt videre. Det det har vært avholdt oppstartsmøte med kommunen i november og det har vært offentlig kunngjøring av oppstart av arbeidet med boliger på eiendommen i desember 2013. Det har vært Område- og prosessavklaring og det har 15.januar vært avholdt dialogmøte.

Forslagsstiller informerte i oppstartsmøtet om at de foreslåtte byggehøydene ikke ønskes redusert. Prosjektet opprettholder per i dag byggehøyder på inntil 7 etasjer på deler av bebyggelsen. Plan og bygningsetaten har tidligere gitt tilbakemelding om at høyere bebyggelse enn 5 etasjer ikke vil bli anbefalt på denne eiendommen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler en maksimumshøyde på 5 etasjer på eiendommen. Nr 34 har ikke bebyggelse høyere enn 5 et. og det planlagte boligprosjektet på nr. 25, øst for Malerhaugveien, har ingen av bygningsvolumene høyere enn 5 et. Det åpnes i Planleggingsprogrammet for Ensjø for inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

PBE mener at høyden og plasseringen av bygningen med 7 et. gir svært dårlige boforhold i sydenden på boligblokken på nr. 34. PBE ser ingen grunn til å gå opp i 7 et. på dette stedet, et av de høyest beliggende stedene på Ensjø og som ikke har behov for spesiell markering

Det som skjer mellom forslagstiller/utbygger og Plan og bygningsetaten er en helt vanlig situasjon. En situasjon som skjer på hele Ensjøområdet når man starter med nye planer. Utbygger vil ikke forholde seg til vedtatte planer og retningslinjer for området. De vil alltid bygge høyere og med større utnyttelse enn det man har anledning til. Hvorfor man gjør dette er selvsagt for at det gir mer penger i kassen og større overskudd.

Jeg vil tro at beboere og styrene i Malerhaugveien 34 og Gladengveien 15, spesielt bør følge med i denne prosessen som nå skjer. De er tross alt nærmeste naboer til området som skal utvikles.

 

Les referat fra dialogmøtet

Les område og prosess avklaringen

Les om planforslaget

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell informasjon

 

Stålverksveien 1 c