Nå varsles det oppstart av boligplaner for Østerdalsgata 1 – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i starten på februar om de omfattende planene som skal skje i Østerdalsgata 1 på Jordal/Vålerenga. Nå varsles det oppstart av planer og da har alle mulighet til å komme med innspill til arbeidet. Dette er første mulighet til å gjøre dette. Saken ble varslet i januar 2020 og oppstartsmøtet ble gjennomført i mars.

Kort fortalt foreslås det bygge boliger inn i og på toppen av eksisterende bygninger og det foreslås å bygge nye boliger i opptil 7 etasjer ut mot Gjøvikbanen/Strømsveien. Nybygget vil få 7 etasjer på det høyeste, noe som utgjør ca 24 meter over bakken. Det planlegges utbygning av ca 90 boliger. Boligprosjektet har fått arbeidstittelen «Kjeksfabrikken».

Bor du på Vålerenga eller er nabo til dette området eksempelvis i Ensjøsvingen, så er det bare å starte å lese dokumenter og komme med innspill. Er du litt mindre kjent, så er dette på andre siden av det omtale Sotahjørnet på Vålerenga og rett ved der Sotakiosken på Vålerenga ligger.

Plan og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet. Sammendraget lyder slik: Forslagsstiller ønsker å omregulere eiendommen til kombinert bolig-og næringsformål, der dagens bygningsmasse transformeres og kompletteres med ny bebyggelse. Vi er positiv til gjenbruk av dagens bebyggelse med nye formål, men vi mener at dagens bebyggelse og struktur bør videreføres for å hensynta bevaringsverdig bebyggelse og kulturmiljøet planområdet er en del av.

På sine nettsider skriver Bonum følgende: Bonum ønsker å omregulere Østerdalsgata 1 fra dagens næringsformål/industri til en kombinasjon av næring og bolig. Prosjektet vil gi plass til om lag 90 boliger med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje. Dagens bygningsmasse skal beholdes og transformeres og integreres med ny bebyggelse. Målet er å skape et attraktivt kvartal med en helt særegen identitet som et positivt tilskudd til bydelen.

Noen fakta og tall. Planområdets størrelse er på 4672 m2. Utbygger ønsker å bygge til sammen 13 201 m2, som skal fordele seg på 8 536 m2 bolig og 4 433 m2 næring. Dette gir en total utnyttelse på 282 % m2.  Det oppgis at det skal bli totalt 2 529 m2 med uteoppholdsareal. Av dette skal 1308 m2 ligge på tak eller balkonger og resten av uteoppholdsareal på 1221 m2 vil ligge på bakken.

Byantikvaren er skeptisk men positiv til de foreslåtte planene og sier i sin uttalelse dette: På eiendommen står Sætres fabrikkanlegg, som ble bygget ut i flere omganger fra 1908. Nordvest for eiendommen ligger den eldre G.Bakke & Co Kassefabrikk fra 1914. Begge eiendommene vurderes å ha kulturhistorisk og arkitektonisk verdi, og er under oppføring på Gul liste.

Byantikvaren er i all hovedsak positiv til at en stor del av den eksisterende bygningsmassen ivaretas ved en ny bruk av eiendommen. Vi ser allikevel at skissene som vi har mottatt fra forslagsstiller, og som ble diskutert i møte hos Byantikvaren den 11. februar i år, vil være konfliktfylte for eksisterende bygningers verneverdi. Byantikvaren ber derfor om at vi involveres tidlig i planarbeidet, og ser at det vil være nyttig med en befaring av bygningsmassen for det videre arbeidet med vernevurderingen.

Byantikvaren er for øvrig åpen for et nybygg mot Strømsveien. Dette bør tilpasses, og trappes ned mot omliggende bygninger.

Vi forutsetter at bygninger med erkjent verneverdi reguleres til bevaring med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø, med gode bestemmelser som sikrer anleggets verneverdi. Dersom planforslaget kommer i konflikt med vernehensynene, vil det være aktuelt for Byantikvaren å stille med en alternativ plan.

Det er verdt å merke seg at det på naboeiendommen Østerdalsgata 7 ble planene stoppet fullstendig og dette prosjektet i Østerdalsgata 1 har mye å levere på når det gjelder verne delen. Men foreløpig ser det ut til ay man får tommel opp for å fortsette med planene både fra Byantikvaren og Plan og bygningsetaten.

Når man kunngjør oppstart av planer så er det første mulighet allmenheten har til å komme med innspill til planene som foreligger. Dette gjøres som innspill til utbygger/arkitekten til utbygger.(Se lenke med tidsplan under).  Hvis du vil komme med innspill så kan det gjøres til: Asplan Viak AS v/Liv Kaasen, PB 337, 0101 Oslo. E-post: liv.kaasen@asplanviak.no

Fristen for å komme med innspill er 3.juni 2020

 

Har finner du lenker til mer informasjon om du vil lese detaljer og kommentarer

Les hele utlysningen her

Les område- og prosessavklarings dokumentet

Les mer om prosjektet på Bonum sine nettsider

Se tidslinjen for planarbeidet

Les tidligere sak om prosjektet på Ensjø aktuell informasjon

Les om at planene for Østerdalsgata 7 ble stoppet