Nå er det fremmet planer for boliger i Østerdalsgata 1 på Vålerenga – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i august 2018 at Bonum hadde sendt inn bestilling av planforhåndskonferanse til Plan og bygningsetaten i Oslo for eiendommen Østerdalsgata 1. I januar 2020 har Asplan Viak AS på vegne av Bonum sendt inn bestilling av oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten. Dokumentene ble offentlige denne uken.

Kort fortalt foreslås det bygge boliger inn i og på toppen av eksisterende bygninger og det foreslås å bygge nye boliger i opptil 7 etasjer ut mot Gjøvikbanen/Strømsveien. Nybygget vil få 7 etasjer på det høyeste, noe som utgjør ca 24 meter over bakken. Det planlegges utbygning av 86 boliger. Boligprosjektet har fått arbeidstittelen «Kjeksfabrikken».

I dokumentet som er sendt inn kan man lese dette (utdrag av teksten):

De eldste bygningene på tomten er bygget rundt 1908, som produksjonslokaler for Sætre kjeksfabrikk. Kvartalet ble bygget ut i flere trinn over en periode på nær mere 40 år, og det foreløpig siste tilskuddet er påbygget på den eldste bebyggelsen, på bygningskroppen i nordre del av Østerdalsgata. Anlegget inneholdt blant annet hybelhus og velferdsrom, i tillegg til kontorer og produksjonslokaler. På 1960- tallet flytt et fabrikken ut av byen, fordi tomten ble forliten for virksomheten. I dag huser bygningsmassen diverse virksomhet, herunder kontorer, forretninger, tjenesteyting, lager og enkelte kulturaktører. Den asfalterte flaten mot Strømsveien benyttes til parkering. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig, men er ikke sikret formelt vern.

Det meste av eksisterende bebyggelse foreslås videreført og transformert til boliger. For å få mer lys og luft ned i nordre gårdsrom foreslås det å rive noe av bebyggelsen nord for tverrforbindelsen, mot jernbanen. Fasaden mot jernbanen, på lik linje med øvrige fasader mot offentlige rom, foreslås imidlertid beholdt. Revet bygningsmasse ønskes ombrukt/ gjenbrukt i størst mulig grad, og vil bla. kunne benyttes som tilslag i sement baserte bygningselementer, f.eks til fasadeplater på nybygget . Det foreslås ulike konsept er for transformasjon for hver enkelt bygning, da eksisterende bebyggelse er vokst frem over tid og et transformasjonskonsept som passer én av bygningene ikke nødvendigvis passer for andre. Eksisterende bygningselementer og konstruksjoner søkes generelt bevart der hvor dette er hensiktsmessig. Det foreslås å gjøre inngrep i varierende grad i de ulike bygningene med hensyn til de ulike bygningenes antikvariske verdi, med en målsetning om å foredle og videreføre historiske kvaliteter i det som tilføres.

Nybygget mot Strømsveien viker litt i hjørnene for å åpne gaten mot den mer åpne bebyggelsesstrukturen bak Gjøvikbanen og gi rom for trær og busker mot gaten. Bygget t rappes ned mot trebebyggelses vis a vis Strømsveien og stiger mot Gjøvikbanen og «bygrensen». Det er tenkt adkomst til gårdsrommet fra både Strømsveien og Østerdalsgata. Boligene har adkomst fra gårdsrommet.

Vil du lese mer i dokumentene, så kan du se lenkene under saken.

Men bor du på Vålerenga eller er nabo til dette området eksempelvis i Ensjøsvingen, så er det bare å starte å lese dokumenter og følge med på hva som skal skje her. Er du litt mindre kjent, så er dette på andre siden av det omtale Sotahjørnet på Vålerenga og rett ved der Sotakiosken på Vålerenga har brent 4 ganger. På det området der kiosken står jobber Obos med utbyggingsplaner for boliger.

Saken er i oppstartfasen og har ikke fått tildelt saksbehandler. Men skal man mene noe om dette så er det rette tiden for å starte forberedelsene.

Les dokumentet som er sendt inn til oppstartsmøtet

Les tilleggsdokumenter med skisser

Les om prosjektet på Bonum sine sider

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon