Møller eiendom sin store tomt i Grenseveien 65 til 67 på Ensjø vurderes brukt til ungdomsskole

I slutten av mai skrev Ensjø aktuell informasjon om at Møller eiendom har startet opp reguleringsprosess for boliger i Grenseveien 65-67 på Ensjø. Jeg spekulerte da litt på om denne eiendommen også kunne havne inn i skole tomt vurderingen på Ensjø. Nå i midten av juli har Plan og Bygningsetaten kommet med sin område og prosessavklaring til oppstartsmøtet. Der sier man at eiendommen vurderes som mulig skoletomt.

«Grenseveien 65-67 har i Skolebehovsplanen blitt vurdert som en av to aktuelle tomter for skole på Ensjø. Tomten har en beliggenhet som gjør den svært godt egnet for skole, både med tanke på skolestruktur og tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kollektivtransport. Det er samtidig en tomt som har flere gode løsningsmuligheter for et framtidig skoleanlegg, og hvor et offentlig bygg vil kunne bidra vesentlig til byområdet.»

Man sier også at planområdet kan være egnet for bolig, dersom en skole vurderes plassert et annet sted i nærområdet, og man oppnår tilstrekkelige bokvaliteter.

Ensjø aktuell informasjon skrev i slutten på februar at ett annet av de siste store næringsområdene på Ensjø som ligger i Ensjøveien 7 til 15 skulle transformeres til bolig. I april kom Plan og Bygningsetaten med sitt område og prosessavklarings dokumentet, som sier at man vurderer denne tomta som skoletomt.

Det betyr at det nå er to store tomter på Ensjø som vurderes brukt til skoletomt for en ny ungdomsskole. Det er allerede planlagt at eiendommen Grenseveien 73 og 91 skal bli ny barneskole på Ensjø området i fremtiden.

Plan og bygningsetaten oppsummerer sin område og prosessavklaring for Grenseveien 65 til 67 med følgende konklusjon:

«Grenseveien 65-67 har i Skolebehovsplanen blitt vurdert som en av to aktuelle tomter for skole på Ensjø. Vi mener at tomten er svært godt egnet til skole, og at en skole her vil kunne tilføre Ensjø mye positivt. Med den transformasjonen Ensjø er i nå, fra et primært nærings- og industriområde til et stort boligområde, øker presset på eksisterende grøntstruktur og sambruksløsninger. En skole med denne plasseringen vil kunne tilføre funksjoner som styrker nabolaget (frivillighet, bydelsfunksjoner, idrett) og møteplasser som kan virke positivt for lokalmiljøet. Vi anbefaler derfor foreløpig skole i Grenseveien 65-67, inntil planområdet eventuelt viser seg å være uegnet for formålet, eller at skoleformålet vurderes plassert i Ensjøveien 7-15. Dersom skole løses i Ensjøveien 7-15 støtter vi forslaget om bolig, næring og offentlige formål. Ved en potensiell utbygging av boliger må bebyggelsen planlegges slik at det oppnås god bokvalitet.»

Nå blir det spennende å se fremover hvordan de forskjellige grunneierne og kommunen skal diskutere seg igjennom og til slutt vurdere hvor skolen skal endelig skal ligge. Ensjø aktuell informasjon har ikke konkludert stedsvalget, utover at det er meget viktig at en av de to tomtene blir besluttet brukt til ungdomsskole.

 

Les område og prosess avklaringen for Grenseveien 65 til 67

Les om planene til Møller Eiendom

Les om at Plan og Bygningsetaten foreslår skole i Ensjøveien 7 til 15