Slipper å bygge barnehage på Ensjø fordi det er for farlig for barn å oppholde seg på eiendommen – kan bygge 5 ekstra leiligheter!

Neptun Properties har i juli fremmet søknad om rammetillatelse til å oppføre boliger på Ensjøveien 4, men har søkt dispensasjon om å slippe å bygge den regulerte barnehagen. Dette har bestillerenheten for barnehager i Oslo kommune akseptert. Fordi det er for farlig for barn å oppholde seg der og det blir for dyrt å sikre barnehagen, slik at barn kan oppholde seg der!

Utbygger ønsket i utgangspunktet ikke å bygge barnehage i prosjektet når man startet reguleringen i 2016. Etter flere runder med Plan og bygningsetaten som argumenterte med barnehagebehovet i byen, så la man til slutt inn barnehage. Politikerne vedtok også reguleringsplanen med barnehage.

Sitat fra utbyggers opprinnelige argumentasjon «Forslagsstiller kommenterte at det vil med stor sannsynlighet ikke bli plass til både uteoppholdsareal for barnehage og uteoppholdsareal for boliger. FS ønsker ikke å utrede mulighet for barnehage, det vil i så fall bety for få boliger. I tillegg ble det nevnt problematikk i forhold til adkomst og parkering for barnehage.»

Nå slipper likevel utbygger å bygge barnehagen. Det viser seg nemlig at Hafslund på denne eiendommen i 2009 gravde ned to høyspentkabler. Nå hindrer kablene muligheten for å bygge barnehage i boligprosjektet. I retningslinjene står det «Områder innenfor planområdet som har magnetfelt over 0,4uT tillates ikke opparbeidet til lek- og opphold med mindre det er gjennomført skjermingstiltak som reduserer nivået til under 0,4uT. Dersom skjermingstiltak ikke gjennomføres, tillates områder med magnetfelt over 0,4uT brukt til sykkelparkering, avfallshåndtering eller beplantet med buskvekster med torner.»

Utbygger har planlagt at utearealet til barnehagen skal ligge der disse kablene er gravd ned. Forslagsstiller, i samarbeid med Norconsult, hevder at det ikke er mulig å skjerme kablene tilstrekkelig for å sikre at strålingen vil ligge under grenseverdi på 0,4 µT for utredningsnivå ved barnehagens bygg og uteareal. Skal man flytte kablene utenfor barnehagen og dens uteareal, vil dette koste minimum 6 millioner kroner.

Derfor blir konklusjonen til barnehageetaten «Ettersom det ikke er mulig å sikre en verdi på under 0,4 µT ved barnehagens bygg og uteområde, må kablene flyttes utenfor barnehagens bygg og utearealer, samt at det må utføres ekstra sikringstiltak. Dette resulterer i at barnehagen vil få en ekstra etableringskostnad på minimum 6 millioner kroner og risikoen for ytterligere kostnader vurderes som meget stor. Vi mener dette er en uforholdsmessig høy ekstrakostnad for å få etablert en 4-avdelings barnehage i et lite boligprosjekt, og som går godt over de økonomiske rammer vi har for etablering av barnehager. På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og en totalvurdering av prosjektet, vil vi ikke motsette oss at det ikke etableres barnehage i Ensjøveien 4.»

Dette gjør at utbygger kan bygge leiligheter i den delen av bygget som var regulert til barnehage. Jeg spør meg selv, det å bo i nærheten av nedgravde høyspentledninger er åpenbart greit, det å ha utearealer for de samme boligene på dette området er greit, men å la en barnehage bygges på et slikt område er ugreit.

Men jeg regner med at utbygger selv må gjennomføre sikringen av kablene uansett og på den måten garantere at beboerne ikke får strålingsutfordringer. Resultatet for utbygger blir at de slipper barnehagen, som de i utgangspunktet var imot og som en bonus så kan de selge 5 ekstra leiligheter i prosjektet. Det blir vinn, vinn for utbygger og tap for de som trenger barnehageplass.

Her kunne løsningen vært at utbygger måtte sikre kablene som en del av rekkefølge bestemmelsene for utbyggingen og barnehagen kunne sluppet kostnaden for dette, men nei da!

Ensjø aktuell informasjon ble oppmerksom på denne saken nå i juli, samtidig som utbygger sendte inn søknad om rammetillatelse. Brevene og beslutningen om ikke å bygge barnehagen er imidlertid fattet i desember 2019.

 

Les brevet fra kommunen der man slipper å bygge barnehage

Les søknaden om dispensasjon

Les sak om at gamle bygninger skal rives