Malerhaugveien 20 på Ensjø er sendt ut på høring! Plan og bygningsetaten fremmer eget forslag.

m20-skisser-1 m20-ilustrasjon

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om Malerhaugveien 20. Nå har prosjektet kommet så langt at det skal ut på offentlighøring. Bunde Eiendom AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 20 til bolig, barnehage og næring fra industri. Det foreslås å legge til rette for oppføring av boligblokker på 5-7 etasjer, barnehage på 4-avdelinger, samt noe næring på gateplan mot Malerhaugveien. Foreslått maks BRA er 11 000 m². Dette tilsvarer ca 117 boliger.  Og en utnyttelse på 234 prosent.

Planleggingsprogrammet for Ensjø sier at dette området er definert som randsone med utnyttelse på 120-150 % og 4-5 etasjer. Et viktig premiss er at bebyggelsen i randsonen skal tilpasses og bindes sammen med bebyggelsen rundt. Foreslått prosjekt har en utnyttelse på 234 % BRA og ligger derfor langt høyere enn retningslinjene i Planleggingsprogram for Ensjø.

PBE sier at utnyttelsen er ikke i tråd med Planprogram for Ensjø. De mener også at barnehagen ikke får god nok kvalitet pga av utnyttelse er for høy, og fremmer derfor eget alternativ hvor utnyttelsen er redusert og hvor barnehagen får bedre kvalitet.

PBE sier sitat «Vi mener at dette ikke gir en god nok tilpasning til eksisterende høyder i gateløpet. Eget gårdsrom ligger også lavere enn Malerhaugveien og mot eget gårdsrom vil volumet langs Malerhaugveien være 8 etasjer. Fra Østre parkdrag vil høydevirkningen forsterkes ytterligere, da barnehagen ligger som en egen etasje under gårdsrommet. Planområdet ligger også i influensområdet til bevaringsverdig bebyggelse. På platået, på andre siden av Malerhaugveien, ligger en av direktørboligene tilhørende den gamle fyrstikkindustrien. Av hensyn til den bevaringsverdige bebyggelsen mener vi også at bebyggelsens foreslåtte høyde mot Malerhaugveien må reduseres, for bedre å innordne seg tilliggende bebyggelse.» sitat slutt

I 2013 ble deler av eiendommen regulert til Østreparkdrag og utbygger overser denne reguleringen og bygger ut i det regulerte parkarealet.

PBE sier sitat «Planforslaget omregulerer parkareal til byggeområde uten å sikre gode nok erstatningsarealer. Barnehagens utearealer er for små og ikke iht kommunens norm, og vil ligge i skyggen i det meste av barnehagens åpningstid. Selv om vi anbefaler overordnet bebyggelsesstruktur og formål, er utnyttelsen for høy og må reduseres slik at utearealer for bolig og barnehage samt høydemessig tilpasning til omgivelsene blir bedre. Bebyggelsen må sikres en god tilpasning til tilstøtende gate og parkareal, og adkomst til boligene må legges ut mot gate for å aktivisere gaterommet.» sitat slutt

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer eget alternativ 2.

Dette medfører at PBE i sitt forslag tar ned høydene mot Malerhaugveien med 1 etasje. De kutter lamellen som ligger mot Malerhaugveien 14,16,18 i lengde.  Disse kuttene medfører noe lavere antall leiligheter, men som reduserer utnyttelsen fra 234 til 190 prosent. Dette er fortsatt betydelig høyere enn de 120 til 150 prosentene planprogrammet tillater.

Det er viktig å engasjeres seg og svare på de utfordringene som ligger i dette prosjektet. Høydene er en ting men det tydelige angrepet på ferdig regulerte grønne områder kan ikke stå ubesvart. De grønne arealene til Østreparkdrag blir redusert og når man bygger så tett i inntil parkdraget og Bibliotekparken så privatiseres også de resterende arealene. Dette betyr at naboer må lage gode høringssvar og innspill som må sendes inn innen fristen 30 januar 2017

PS! Jeg som skriver Aktuell Informasjon er direkte nabo til området og har selv sendt inn innspill tidligere i prosessen.

Se hele saken om offentlig høring

Les hele fremstillingen «Planforslag til offentlighøring»

Se skissen til hele prosjektet

Les tidligere sak om Malerhaugveien 20

 

planskisse-m20