Biblioteksentralen i Malerhaugveien 20 på Ensjø skal rives og det skal bygges boliger på eiendommen

M20 c  M20 b

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så har eiendommen til biblioteksentralen i Malerhaugeveien 20 på Ensjø blitt lagt ut for salg i slutten av 2014. Nå er det klart at Bundegruppen har kjøpt Eiendommen og skal rive eksisterende bygg og bygge boliger.

I kommunalt saksinnsyn kan man se at Bunde Eiendom ervervet dagens eiendom i april 2015, og de har engasjerte Lund +Slaatto Arkitekter for å belyse ulike potensialer for fortetting og utbygging av tomten med boliger, i tråd med den bymessige transformasjonen på Ensjø. Tomten har både en svært sentral beliggenhet, og en gunstig henvendelse mot sydvest i en stille blindvei, som innbyr til gode boligkvaliteter.

Man skriver i dokumentene at man tenker på høyder i spennet 4-7 etasjer. Mot Østre parkdrag er høydene henholdsvis 4 etasjer mot syd (Biblioteksparken) og 5 etasjer mot nord. Videre langs sydsiden (Biblioteksparken) er høydene 5 etasjer, og mot nord 6 etasjer. Mot Malerhaugveien er det 7 etasjer. Høydedifferansen i terrenget mot det eldre boligfeltet i Lensmanns Hiorts Allé / Fyrstikkalleen er på ca 10 meter, hvilket medfører at høydevirkningen av den høyeste delen mot Malerhaugveien ikke fremstår unaturlig i konteksten sier man i teksten som er sendt inn.

Eiendommen er totalt på 7064 kvadratmeter og man planlegger å bygge 10.750 m2 BRA (arealer på 3100 m2 under terreng er ikke medregnet), tilsvarende 152% utnyttelse av eiendommens areal.

Nå har utbygger ikke tatt med at deler av denne eiendommen har et betydelig areal som i mars 2013 ble regulert til østre parkdrag. Utbygger har tatt forgitt at dette kan regnes med i utregningen av totalutnyttelsen, men det kan man ikke gjøre hvis man skal følge Ensjøplanen. Det er nemlig kun det bebygde arealet som kan tas med når TU regnes ut. Her vil nok total utnyttelsen bli mye høyere enn 152 prosent. Uten at jeg har regnet på den, så vil jeg tippe at den kommer opp i 210 prosent.

EBY er i utgangspunktet positive til at Malerhaugveien 20 transformeres, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i planleggingsprogram for Ensjø og Veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR) følges.

Men Byantikvaren er tydeligere i sine kommenterer. De sier at planområdet ligger i et område med flere verdifulle kulturminner, blant annet: Fabrikkanlegget til Grønvold Tændstikfabrik (senere en del av Bryn-Halden & Nitdedals Tændstikfabrik). Deler er regulert til bevaring og deler er oppført som bevaringsverdig på Gul liste. Fyrstikkalleen 20: bestyrebolig for fyrstikkfabrikken oppført i 1921, tegnet av Magnus Poulsson. Bevaringsstatus: Regulert til bevaring. Fyrstikkalleen 14: Anlegg tegnet av tegnet av Morgenstierne og Eide. Bevaringsstatus: Regulert til bevaring. Lensmanns Hiorts allé 12 – 21: hagebybebyggelse oppført på 1920-tallet av Malerhaugen byggeselskap, tegnet av arkitekt Kristen Rivertz. Bevaringsstatus: oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Vi ber om at det tas hensyn til disse miljøene med tanke på høyde og plassering av nybygg. Det er spesielt anleggene i Fyrstikkalleen 20 og 14 som vil bli påvirket.

Min første kommentar på denne saken er at det er positivt at denne eiendommen gjøres om til boliger for dette vil redusere trafikken av større og mindre lastebiler som kjører inn og ut av området i dag.  Skissene ser i utgangspunktet greie ut, men 7 etasjer er nok i høyeste laget. Det er nok mer akseptabelt med 5-6 etasjer ut mot Malerhaugveien, hvor øverste etasje er inntrukket.  Her har byantikvaren et godt poeng men at byggene ikke må bli for høye. Eller ser det positivt at bygningene ut mot prakdraget er lavere og at det er en form for avtrapping. Det kan imidlertid se ut som at bygningene er trukket litt forlangt inn mot parkdraget, dette er uheldig. Det er viktig å sikre at utbyggingen ikke privatiserer østre parkdrag til å bli et område der bare beboerne er komfortable med å bevege seg. Det er fortsatt behov for barnehageplasser i dette området og selv om det planlegges barnehage i Malerhaugveien 28, så bør det vurderes her også.

Det er ikke siste gang vi hører om dette prosjektet så følg med på Ensjø Aktuell informasjon.

Les dokumentet vedr bestilling av oppstartsmøte  

Se skissene til prosjektet 

Les tidligere sak om Malerhaugveien 20

M20 a m20 d