JM sitt boligprosjekt i Hovinveien 45 på Ensjø/Hasle er sendt til politisk behandling og Shellstasjonen på området er stengt og skal rives!

Hovinveien 45   Shell i Grenseveien 001

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med Hovinveien 45 fra starten. Dette prosjektet har våren 2013 vært ute til offentlig ettersyn. Forslaget og innspillene er behandlet av Plan og bygningsetaten og er i slutten av september sendt videre til politisk behandling i byrådet og senere behandling i bystyret. Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg og grønnstruktur.

JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr.

JM foreslo at byggehøyden skulle være 6 etasjer langs Grenseveien, og 8 etasjer nærmest krysset med Hovinveien og 1 etasje langs Hovinveien. Over forretningen som ligger langs Hovinveien vil det bli uteareal for beboerne. Det foreslås et mindre fellesbygg over forretningen. Hovinbekken gjenåpnes og føres gjennom området. Prosent bruksareal er 229 %.

Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte at utnyttelsen ble for høy har utarbeidet et alternativt reguleringsforslag der man sier: Planområdet ligger i utkanten av Ensjøområdet, men ligger kun 300 m fra Hasle T-banestasjon.

Plan- og bygningsetaten anser at disse forholdene kan forsvare en noe høyere utnyttelse enn vedtatt i 2004, men 222 % vurderes allikevel som for høyt. Plan- og bygningsetaten fremmer på denne bakgrunn et forslag med byggehøyder tilsvarende 4, 5 og 6 etasjer langs Grenseveien og 7 etasjer på hjørnet av Hovinveien. Dette vil gi en lavere utnyttelse, 192 %, og en større variasjon i bygningsmassen langs Grenseveien.

Forskjellen på de to forslagen er at det blir lavere utnyttelse og lavere høyder med PBE sitt forslag og det blir dermed noen færre boliger. JM gir 8500 kvadratmeter utbygging og 73 boliger mens PBE sitt alternative forslag gir 7350 kvadratmeter utbygging og 62 boliger.

Det betyr at de innspillene som er kommet fra naboer og er delvis tatt tilfølge av PBE. Det er fortsatt muligheter til å påvirke denne før den skal vedtas. Saken skal nå behandles av byutviklingsbyråden før den sendes til byutviklingskomiteen som behandler og innstiller til vedtak som bystyret skal fatte. Det er mulig og påvirke saken og beslutningen igjennom å be om møte med byutviklingskomiteen på rådhuset. Da får man legge fram synet sitt, før saken skal behandles. Dette kan i mange tilfeller gi endringer eller underbygge forslag som er fremmet.

I November er Shell stasjonen stengt og det er satt opp sikkerhetsgjerder rundt området. Det er også startet demontering av bygningsmessige ting som at Shell skiltet er fjernet.

Les PBE sitt alternative forslag

Les JM sitt Forslag

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

 

Shell i Grenseveien 002   Shell i Grenseveien 005