Byrådet og Byutviklingskomiteen overprøver Plan og Bygningsetaten og alle innspill fra naboer og tillater 8 etasjer i Hovinveien 45 på Ensjø / Hasle!

Shell i Grenseveien 002  Hovinveien 45

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med Hovinveien 45 fra starten. Dette prosjektet var ute til offentlig ettersyn våren 2013 og ble etter behandling hos Plan og bygningsetaten i september 2013 sendt videre til politisk behandling i byrådet.

Behandlingen i byrådet ble gjort 30.januar 2014 og innstillingen fra byrådet gikk på at man ser bort fra Plan og bygningsetatens sine innspill og Byrådet har kommet til en annen konklusjon enn Plan- og bygningsetaten og slutter seg til forslagsstillers alternativ 1. Forslagstiller er JM.

JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr.  JM har foreslått at området omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg og grønnstruktur. JM foreslo at byggehøyden skulle være 6 etasjer langs Grenseveien, og 8 etasjer nærmest krysset med Hovinveien og 1 etasje langs Hovinveien. Over forretningen som ligger langs Hovinveien vil det bli uteareal for beboerne. Det foreslås et mindre fellesbygg over forretningen. Hovinbekken gjenåpnes og føres gjennom området. Prosent bruksareal er 222 %.

Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte at utnyttelsen ble for høy har utarbeidet et alternativt reguleringsforslag der man sier: Planområdet ligger i utkanten av Ensjøområdet, men ligger kun 300 m fra Hasle T-banestasjon. Plan- og bygningsetaten anser at disse forholdene kan forsvare en noe høyere utnyttelse enn vedtatt i 2004, men 222 % vurderes allikevel som for høyt. Plan- og bygningsetaten fremmer på denne bakgrunn et forslag med byggehøyder tilsvarende 4, 5 og 6 etasjer langs Grenseveien og 7 etasjer på hjørnet av Hovinveien. Dette vil gi en lavere utnyttelse, 192 %, og en større variasjon i bygningsmassen langs Grenseveien.

Forskjellen på de to forslagen er at det blir lavere utnyttelse og lavere høyder med PBE sitt forslag og det blir dermed noen færre boliger. JM gir 8500 kvadratmeter utbygging og 73 boliger mens PBE sitt alternative forslag gir 7350 kvadratmeter utbygging og 62 boliger.

I planleggingsprogrammet for Ensjøområdet står det at det i randsonen (hvor dette området ligger) skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står også at TU skal beregnes av nettobyggetomt.

Nå sendes saken til bystyret med føringer på at det alternativet med høyest bygninger og høyest utnyttelse skal vedtas. Det betyr at innspillene som er kommet fra naboer som ble delvis tatt til følge av PBE, nå er helt ignorert av Byrådet og Byutviklingskomiteen.

Det er ganske urovekkende at man gjør denne overprøvingen av Plan og bygningsetaten. PBE har forsøkt å holde seg til det vedtatte planprogrammet for Ensjø og aksepterte selv noe høyere utnyttelse. Dette er nå overprøvd av byrådet og Byutviklingskomiteen. Det betyr at man kan ha satt de felles spillereglene på Ensjø (uttrykt i planprogrammet for Ensjø) i spill og vi som er beboere kan nok med dette trekket vente oss at bygninger fyker i høyden og utnyttelsen likeså.  Jeg regner med at alle utbyggere på Ensjø raskt ser hvilken åpning byrådet og byutviklingskomiteen gjør med dette vedtaket.

Saken skal nå til bystyret i Oslo, men siden ingen har ytret seg mot byrådet i politisk behandling så vil denne innstillingen bli vedtatt uten diskusjon.

 

Les dokumentet fra Byrådet: Hovinveien 45 byrådssak

Les dokumentet fra Byutviklingskomiteen: Hovinveien 45 Byutviklingskomiteen sak

Les vedtaket fra byutviklingskomiteen: Hovinveien 45 Byutviklingskomiteen vedtak

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon fra november 2013

Shell i Grenseveien 005

 

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.