Ensjø fikk ikke verdens første batteribyttestasjon utenfor Kina

Som noen kanskje har fått med seg, så har Ensjø aktuell informasjon skrevet at Ensjø skulle få verdens første batteribyttestasjon utenfor Kina. Dette skulle skje i forbindelse med at det kinesiske elbil merket NIO etablerer seg i Norge og etablerer verksted og service lokaler i underetasjen av Ensjøveien 17. Her har Nio har fått en leiekontrakt på 10 år (5+5 år). Søknaden om batteribyttestasjonen ble sendt inn rett før sommerferien, i slutten av juni.

Nå har det blitt klart at Plan og bygningsetaten i Oslo hadde flere bemerkninger til hvor grunneier og NIO opprinnelig tenkte å plassere selve batteribyttestasjonen. Plan og bygningsetaten er ikke imot at det etableres batteribyttestasjon på eiendommen, men har bekymringer om hvor den plasseres og hvor lenge den skal stå der.

Det er greit å kjenne til at denne eiendommen er en del av Tyngdepunkt reguleringen rundt Ensjø T-banestasjon, som ble vedtatt i september 2015. I den reguleringen ble eiendommen Ensjøveien 17 regulert til å bli et høyhus med næringsvirksomhet. Helt korrekt er regulerings teksten slik:

«Forretning/undervisning/institusjon/forsamlingslokal/administrasjon/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (konferanse, kino, helse, trim)/ kontor/hotell/overnatting/bevertning! «Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 24 000 m2 . Herav tillates inntil 3 400 m2 BRA forretning.»

I nevnte reguleringsplan er det også vedtatt at deler av Ensjøveien 17 skal innlemmes i torgarealet på Ensjø Torg slik at dette blir større. I søknaden var plasseringen av batteribyttestasjonen plassert på området som i fremtiden skal bli torgareal. Det var også i søknaden antydet at den midlertidige plasseringen skulle vare i 10 år.

I Plan og bygnings etatens behandling har man i slutten av august varslet grunneier/forslagsstiller om følgende: «Vi anbefaler at dere finner en annen egnet plassering på areal avsatt til byggeområde innenfor tomten for batteribyttestasjonen. Vi vil vanskelig kunne tillate plassering strid med formål torg og rekkefølgebestemmelser i planen så pass lenge som 10 år som dere har søkt om. Det selv om omsøkte tiltak etableres på areal som pr i dag er opparbeidet og benyttet til dagens virksomhet, og er lett å fjerne ved behov.

Det vil være enklere å knytte en tidsbegrensning på tiltakets varighet opp mot virksomheten til NIO i eksisterende bygg, dersom tiltaket etableres på areal avsatt til byggeområde.

Tiltak som kan vanskeliggjøre mulighetene for å få opparbeidet de regulerte torg-formålene på Ensjø så raskt som mulig, slik som opparbeidelse av ST3 (Torg), bør begrenses i tid. Ønsker dere allikevel å opprettholde plasseringen som er søkt om, bør dere søker om en vesentlig kortere tidsbegrensning enn 10 år.»

Dette har medført at etableringen av batteribyttestasjoen tar lengre tid og NIO sine planer for å etablere flere slike gjør at stasjonen som etableres i Lier utenfor Drammen, vil åpne før Ensjø og dermed bli den første i Norge. Det er dialog mellom partene og man finner sikkert en løsning på utfordringene som er nevnt i brevet fra Plan og bygningsetaten.

Selve lokaliseringen av NIO servicesenter endres ikke og innvendig ombygningen av lokalene er i gang for hele bygget. Så i starten på oktober åpner NIO sitt servicesenter på Ensjø. Om batteribyttestasjoen da er klar gjenstår å se. Ifølge nettstedet Bilbransje24 (+ sak) er det nemlig også problemer med tillatelsen som Statens vegvesen må gi.

Som enkelte også har fått med seg så åpner det en stor sykkelbutikk i etasjen over der NIO flytter inn. Hurtigruta Carglass som holder til  på eiendommen i dag, flytter inn ved siden av sykkelbutikken.

 

 

Les brevet fra Plan og bygningsetaten

Les saken i Bilbransje24 (+ sak)

Les tidligere sak om batteribyttestasjonen

Les om sykkelbutikken