Det blir ingen boligutbygging på den vernede eiendommen Fyrstikkalleen 20 på Ensjø. Nå blir det dagsenter for funksjonshemmede.

Ensjø aktuell informasjon har med jevne mellomrom vært innom den vernede byggingen i Fyrstikkalleen 20. Bygningen har opprinnelig vært direktørbolig for fyrstikkfabrikken på Helsfyr. Den er tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er oppført i ubehandlet tegl. Eierne er Norges takseringsforbund som i mange år benyttet denne historiske villaen som sitt kontor. Etter at Norges takseringsforbund og Nito Takst i 2018 slo seg sammen har Norges takseringsforbund flyttet fra Ensjø og bygningen har stått tom.

Eierne har gjort flere forsøk på å bygge boliger i den historiske bygningen og i det vernede hageanlegget. Dette har imidlertid stoppet opp flere ganger og i august 2019 var Byantikvaren veldig tydelige og sa «Det er få kulturminneverdier i nærområdet på Ensjø, særlig sett i forhold til resten av den tette byen, og det er derfor viktig at disse ikke forringes. Byantikvaren har frarådet tiltaket sterkt, og deres føring tillegges stor vekt i vår vurdering. Hagearealet anses som en integrert del av bestyrerboligens arkitektur og det foreslåtte bygningsvolumet vil i stor grad gå på bekostning av opplevelsen av bestyrerboligens storslagenhet.»

Men utbygger gav seg ikke og forsøkte en runde til, i april 2020. Denne saken ble endelig avslått i brev 1.juli 2020. Der skrev man «Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om bruksendring av eksisterende bygg og oppføring av boligbygg, som vi mottok 08.04.2020. Vi avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med §§ 4 og 5 i reguleringsplan S-3075, samt § 29-2 i plan- og bygningsloven.»

Grunneier påklaget denne saken og det ble en runde med kommunen og saken gikk helt til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Det endelige svaret fra Statsforvalteren kom 22.juni 2021. Her opprettholder statsforvalteren avslaget som kommunen gav i juli 2020.

De sier «Konklusjon: Kommunens vedtak av 1. juli 2020 i sak 20/7869 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 34. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.». Dermed er det nok satt endelig punktum for utbygging av det vernede hageanlegget ved Fyrstikkalleen 20.

Eierne skjønte kanskje at klagen ikke ville bli tatt tilfølge, og i mars 2021 søkte man om bruksendring fra kontor til dagsenter. Søknaden gjelder bruksendring til dagsenter for personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelse og andre tilleggsvansker. Det er tjenesten Dagsenter Fyrstikkalleen, som drives av Unicare bo & omsorg as som holder til i Fyrstikkalleen 19, som skal inn i bygningen.

De skriver på nettsiden sin «Vi holder til sentralt på Helsfyr og er stolte av å kunne ta i bruk våre nyrenoverte lokaler i den tidligere direktørboligen for Fyrstikkfabrikken. En ærverdig og vernet bygning med sjel! Brukerne tilbys et mangfold av aktiviteter tilpasset deres nivå og behov, med blant annet uteaktiviteter i vår egen grønne lunge, Jobbklubben og utflukter med sosial trening.»

Saken blir nå behandlet i Plan og bygningsetaten.

 

Les brevet fra Statsforvalteren med endelig avslag på boligutvikling

Les brevet som beskriver dagsenteret

Les sak om boligplanene for denne eiendommen fra april 2020

Les sak om boligplanen for eiendommen fra august 2019