Da er det sendt inn ny rammesøknad for «nye» Valle Hovin skøytestadion – i nabolaget til Ensjø

Som mange sikkert har fått med seg så har gamle Valle Hovin skøytestadion i mange år har vært i dårlig forfatning. Dette kulminerte med at banen ble delvis stengt for ca. 2 år siden da kjøleanlegget ikke lengre kunne benyttes. I den siste sesongen 2019/2020 var det bare mulig å lage natur is. Det var imidlertid en varm vinter og derfor ble det kun ett par dager med is på banen. I sesongen 2020/2021 er anlegget helt stengt.  Dette kommer nok også delvis av koronasituasjonen.

Det har vært lagt planer for oppgradering av skøyteanlegget tidligere, men spesielt jobbingen til skøytefolket som bruker anlegget bidrog til at bystyret i juni fattet et nytt vedtak om hvordan fremtiden for skøyte anlegget skulle være. Det ble samtidig sikret finansiering til den første delen av planene. Ensjø aktuell informasjon skrev i juli om Valle Hovin anlegget og de nye planene.

Arbeidet med det nye skøyteanlegget har åpenbart pågått hele tiden og i desember 2020, så sendte Kultur og Idrettsbygg inn ny rammesøknad for nytt justert stadionanlegg, basert på vedtaket i bystyret fra juni 2020.

Ifølge de innsendte planene og rammesøknaden så blir det nye anlegget plassert innfor eiendomsgrensen til det eksisterende anlegget. I vest mot friområdet med furuskogen så vil dagens gjerde være grensen for det nye anlegget. Gangveien/turstien utenfor vil likevel bli flyttet ca 2 meter vekk fra der den går i dag og utbedret, så den inngår i en helhet med det nye anlegget. Det betyr at man unngår inngrep i friområdet og dette vil kunne benyttes som tidligere.

De nye planene er utformet slik at man i fremtiden eller når man har økonomi til det kan bygge tak/hall over anlegget. Det beskrives slik i dokumentene sitat: «Tiltaket som nå omsøkes bygger på forprosjekt for ny isflate i friluft, hvor det vil bli forberedt for fremtidig etablering av en hallbygning over isflaten.» sitat slutt

I dokumentet kan man også lese «I utformingen av nye Valle Hovin har det blitt lagt vekt på å kombinere stedets historie og kvaliteter, med et anlegg som tilrettelegger for breddeidrett og daglig aktivitet. Det nye anlegget rundt kunstisbanen skal i tillegg bidra til et positivt løft for grøntområdet og nærmiljøet det er en del av. Eksisterende banedekke rives i sin helhet mens eksisterende tekniske rom og tilknyttede arealer forutsettes beholdt og settes i stand slik at de kan benyttes videre. Det forberedes tekniske installasjoner og nødvendige fundamenter for en fremtidig ishall. Kunstisbanen vil likevel være et fullverdig anlegg i tiden frem til en eventuell ishall bygges.» sitat slutt

Et annet sted står det at plassen mellom kunstisbanen og Intility arena opparbeides og legger til rette for aktiv bruk med aktivitetsflater, treningsapparater og benker. Dette tilfører området ulike typer møteplasser for barn, unge og eldre, samt skaper et mer oversiktlig areal. Området vil være tilgjengelige uteareal for Valle Hovin videregående skole. Plassen får beplantning med gressflater, busker og trær. Åpne overvannsløsninger som vannrenne og regnbed er integrert i utformingen.

Det vil bli noen terrengendringer ved at isflaten flyttes lenger vest, og inn i dagens terreng. Terrenget gis en slak skålform som omfavner isbanen og eksisterende garasje i nord, og integrerer disse i landskapet. Eksisterende voll i sør, samt plankegjerde med paviljonger rundt banen i sør, vest og nord, fjernes. Nytt terreng etableres ved gjenbruk av masser fra eksisterende voll, samt masser som graves for fundamentering av ny bane.

Skogen mot vest bevares og eksisterende gangvei utbredes. En opplyst, allment tilgjengelig tursti anlegges sør for kunstisbanen og kobler seg på eksisterende turveg i skogen på vestsiden av anlegget

Da kan man glede seg over at arbeidet er kommet i gang og at man snart kan sende inn søknad om rivning av den gamle banen. Når man kommer i gang med byggingen og når man kan ferdigstille det nye anlegget er vanskelig å gjette noe om, men kanskje til sesongen 2022/2023.

 

Les dokumentet som beskriver anlegget

Her kan du se saksbehandlingen slik den ligger i saksinnsyn

Les tidligere sak på Ensjø aktuell Informasjon

Les sak om det som ble den siste isen på Valle Hovin