Bystyret vedtok reguleringsplanen for Hedmarksgata 13 til 15 – i nabolaget til Ensjø

På sitt siste møte i denne valgperioden, 25.september, vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen for Hedmarksgata 13 til 15. I dokumentene kan man lese «Forslagstiller Hedmarksgården AS foreslår å tilrettelegge for boliger og næringsarealer på eiendommen Hedmarksgata 13-15.

Planen åpner for et nybygg med maksimalt 6 etasjer og med anslagsvis 95 boenheter. Det er sikret at det skal etableres forhager og boliger med egne innganger langs Hedmarksgata, og at disse skal være over 2 plan. Det er videre sikret etablert utadrettet virksomhet på byggets hjørner. Planforslaget sikrer også at en del av Hedmarksgata, fra Strømsveien til Odalsgata, oppgraderes med utvidet fortau og reasfaltering.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens anbefaling.»

Det kom ikke som noen stor overraskelse at dette prosjektet ble vedtatt, for allerede i mars hadde Ensjø aktuell informasjon en sak om enigheten mellom utbygger og Plan og bygningsetaten. Det betyr ikke at dette har vært et enkelt og greit boligprosjekt. Her har det vært opp og ned turer spesielt med høyder og utnyttelse. Men man har greit å komme til felles enighet og da det skjer, så er det som oftest lett å behandle og fatte vedtak.

Det har tatt 2,5 år fra saken ble fremmet til det foreligger vedtak. Nå er det bare å vente på at utbygger fremmer byggesak for eiendommen.

 

Les saksfremstillingen til bystyre

Les protokollen fra bystyremøtet

Les tidligere sak om denne eiendommen