Bystyret vedtok Plan og bygningsetatens alternativ i reguleringen av Ensjøveien 4 på Ensjø – i bystyremøte onsdag 19.juni

  

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om dette boligprosjektet i Ensjøveien 4, deriblant i februar 2018 når det var ute på offentlighøring og i november 2018 når det ble oversendt fra Plan og bygningsetaten til politisk behandling. Bystyret i Oslo kommune har onsdag 19. juni behandlet og vedtatt reguleringssaken.

Den er i dokumentene som bystyret behandlet oppsummert slik: Neptune Properties foreslår å omregulere Ensjøveien 4 fra industri til bolig, barnehage og kombinert byggeformål forretning/kontor/bevertning i 1. etasje. Forslaget innebærer oppføring av bebyggelse tilsvarende 5 til 6 etasjer. Det foreslås en utnyttelse på 8700 m2 BRA som vil gi ca. 100 boenheter. Foreslåtte byggehøyder overskrider føringene i Planleggingsprogram for Ensjø.

Forslagsstiller mener foreslått utnyttelse er i tråd med kommuneplanens føringer for utnyttelse for utviklingsområder for ytre by (150-250 %), samtidig som det støtter opp under Planleggingsprogram for Ensjøs ambisjoner for bymessig fortetting med gater av bymessig karakter, og at variasjon i etasjeantall mellom 5 og 6 etasjer er avstemt i forhold til områdets karakter og pågående utvikling i Ensjøveien.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alt. 2, med ny bebyggelse i 4 til 5 etasjer og med BRA ca. 7113 m2, som gir ca. 84 boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler alt. 2, da det samsvarer med høyder etter Planleggingsprogram for Ensjø.

Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling og innstiller på alt. 2. Bystyret har i dagens votering vedtatt reguleringen, mot Høyre sine stemmer.

Les dokumentet bystyret behandlet

Les saken fra november 2018

Les saken fra februar 2018