Boligprosjekt i Ensjøveien 4 på Ensjø ut på offentlig høring – Plan og bygningsetaten fremmer eget alternativ.

ensjøveien 4 a  Ensjøveien 4 b

Ensjø aktuell informasjon har skrevet om dette prosjektet tidligere og nå har det kommet så langt at det skal ut på offentlighøring.

I sammendraget står det at Neptune Properties foreslår å omregulere Ensjøveien 4 fra industri til bolig, barnehage og forretning/kontor/bevertning. Forslaget innebærer oppføring av boligbebyggelse på 5 til 7 etasjer. Det foreslås en utnyttelse på 9150 m2 BRA som vil gi ca. 102 boliger. Foreslåtte høyder på bebyggelse overskrider føringene i planprogrammet for Ensjø, og er ikke tilpasset omkringliggende bebyggelse og gatesnittet i Ensjøveien. Vi fremmer derfor eget alternativ med lavere høyder som samsvarer med planprogrammet for Ensjø.

Plan og bygningsetaten støtter boligformålet i saken, men mener at prosjektet overskrider de høydene som er lagt som føring i Ensjøplanen. Utbygger vil ha 6 til 7 etasjer mens PBE sitt forslag sier 4 til 5 etasjer.

Forskjellen på de to alternativene er at alternativ 1 gir 102 boliger og alternativ 2 gir 76 boliger. Men med lavere høyder blir prosjektet bedre tilpasset omkringliggende bebyggelse. Maksimal høyde på 4-5 etasjer vil dessuten samsvare godt med anbefalte høyder på andre siden av Ensjøveien, og gi høyde som er tilpasset bredden i den framtidige Ensjøgata. Reduserte høyder vil gi bedre solforhold på felles uteoppholdsarealer, spesielt med tanke på barnehagens uteareal, og mindre skyggevirkninger på østre parkdrag med turvei D2 og nabobebyggelse i øst. Plan- og bygningsetaten

Det at saken nå er ute på høring betyr at du, naboer, sameier og borettslag samt velforeninger og andre kan komme med innspill, meninger, innsigelser og andre kommentarer på prosjektet.

Høringsfristen er satt til 26.mars

 

Se alle dokumenter i den offentlige høringen

Les hoveddokumentet Planforslaget til offentlighøring

Se illustrasjonene til prosjektet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

 

 

ensjøveien 4 Ensjøveien 4 1