Boligprosjekt i Ensjøveien 4 sendes til politisk behandling med 2 alternativer

  

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om dette boligprosjektet når det var ute på offentlighøring i februar. Nå har det blitt oversendt fra Plan og bygningsetaten til politisk behandling.

Neptune Properties foreslår å omregulere Ensjøveien 4 fra industri til bolig, barnehage og forretning/kontor/bevertning. Forslaget innebærer oppføring av boligbebyggelse på 5 til 6 etasjer. Det foreslås en utnyttelse på 8700 m2 BRA som vil gi ca. 100 boliger. Foreslåtte høyder på bebyggelse overskrider føringene i Planleggingsprogrammet for Ensjø. Plan og bygningsetaten fremmer derfor eget alternativ.

Plan og bygningsetaten støtter boligformålet i saken, men mener at prosjektet overskrider de høydene som er lagt som føring i Ensjøplanen. Utbygger vil ha 5 til 6 etasjer mens PBE sitt forslag sier 4 til 5 etasjer.

Forskjellen på de to alternativene er at alternativ 1 gir 100 boliger og alternativ 2 gir 84 boliger. Men med lavere høyder blir prosjektet bedre tilpasset omkringliggende bebyggelse. Maksimal høyde på 4-5 etasjer vil dessuten samsvare godt med anbefalte høyder på andre siden av Ensjøveien, og gi høyde som er tilpasset bredden i den framtidige Ensjøgata. Reduserte høyder vil gi bedre solforhold på felles uteoppholdsarealer, spesielt med tanke på barnehagens uteareal, og mindre skyggevirkninger på østre parkdrag med turvei D2 og nabobebyggelse i øst.

Dette prosjektet havner nå inn i bunken av saker som skal behandles av Byrådet, før man oversender saken til behandling i byutviklingskomiteen.

For de som har kommenterer og som ønsker å påvirke beslutningen i denne saken, så kan man starte å ta kontakt med politiske partier som har representanter i byutviklingskomiteen for å komme med innspill. Det er valg i 2019 og de fleste partier er klare for å snakke med velgerne før valget. Deretter så er det bare å bestille tid for deputasjon med byutviklingskomiteen på Rådhuset. Her får man gjerne 10 minutter til å komme med kommentarer og innspill.

Hvis noen skulle ønske min mening, så støtter jeg Plan og bygningsetaten sin holdning i denne saken. Dette ligger i randsonen på Ensjø og hverken Ensjøplanen eller lokasjonen forsvarer 6 etasjer her.

 

Les hele dokumentet som beskriver de to alternativene

Se dokumentet utbygger har laget med illustrasjoner

Les tidligere sak om dette prosjektet