Byrådet overkjører Plan og bygningsetaten og lar Vålerenga bygge boligblokk i regulert friområde på Valle Hovin ved Helsfyr og Ensjø.

IMG_3487 IMG_3504

Tirsdag 15.mai ble det offentlig at «Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med Vålerenga Kultur- og Idrettspark AS og Stor-Oslo Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Innspurten 2/Grenseveien 84, gnr./bnr. 130/158 og gnr./bnr. 130/12. Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur. Ved enighet vil fremforhandlet avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.»

Dette kan bare bety at det rød/grønne byrådet har overstyrt Plan og bygningsetaten sin innstilling i denne byggesaken.

I september 2017 ble saken oversendt fra plan og bygningsetaten til byrådet. Kort oppsummert så er saken slik, sitat fra oversendelse saken: «Vålerenga Kultur- og Idrettspark (VKIP) foreslår å omregulere Innspurten 2 fra Friområde til Bolig, Forretning, Kontor, Bevertning, Offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten er å legge til rette for oppføring av et bolig- og næringsbygg i 6-12 etasjer. Plan- og bygningsetaten fraråder sterkt forslaget.

Planforslaget innebærer omregulering av friareal uten erstatningsareal, og er i strid med kommuneplanen. Friområdet inngår i en planlagt ny grønnforbindelse som skal forbinde Ensjø med Valle Hovin, og det vil være stort behov for nye grøntområder i området i tiden fremover. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at eiendommen beholdes som friområde, og opparbeides i tråd med dagens reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten anbefaler at forslaget forkastes, og at dagens reguleringsplan opprettholdes.» sitat slutt

Nå i 2018 har saken vært på noen runder i byrådet og byrådet har involvert kommuneadvokaten og Vålerenga kultur og idrettspark. Allerede i januar/februar 2018 var det kontakt mellom partene, men disse dokumentene er ikke åpne for innsyn.

Et av dokumentene som er åpne er en e-post fra VKIP til byrådet der det heter «VKIP har vurdert Byrådsavdelingens innspill til endringer. De foreslåtte endringer/presiseringer aksepteres fra vår side, og VKIP tilslutter seg dermed forslaget til reviderte reguleringsbestemmelser som vurderes av Byrådsavdelingen. Vi ønsker samtidig å takke for godt samarbeid!»

Setter vi dette sammen med at Eiendoms- og byfornyelsesetaten nå kunngjør at man starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale, så er det klart at det skal bygges i det vedtatte friområdet. Det er bare ikke besluttet hos politikerne enda.

Saken har ikke vært behandlet i Byutviklingskomiteen, så den har kun vært til behandling i Byrådsavdeling for byutvikling på rådhuset. Men jeg erfarer at det har vært kontakt mellom Byrådsavdelingen og Plan og bygningsetaten på et høyere nivå. Her har nok PBE måtte akseptere at de blir overstyrt.

Dette er nok en vanskelig og betent sak, for alle jeg snakker med vil ikke si noe om saken og henviser hele tiden oppover i systemet. Dessuten er de siste dokumentene i saken i planinnsyn heller ikke åpne og tilgjengelige. Der står det at dokumentene er unntatt offentlighet!

I overdragelsen av den opprinnelige tomta så ligger det en mulighet for en opsjon på å bygge på denne aktuelle eiendommen det er snakk om. Det kan være at rådet fra kommune advokaten er slik at man ikke kan nekte Vålerenga dette, selv om det aktuell området er regulert til friområde i 2008.

Det blir imidlertid unektelig litt ironisk å lese at man i den nye kunngjøringen om utbyggingsavtalen skriver «Utbyggingsavtalen vil omhandle bidrag til infrastruktur.»

I de opprinnelige reguleringsvedtakene for Vålerenga stadion sto det også at man skulle bidra til infrastruktur og man la inn ting som veier og diverse ting knyttet til Innspurten og Grenseveien.

Men på grunn av Vålerenga og Stor Oslo sitt økonomiopplegg med stadion prosjektet og at dette ble mye dyrere enn man hadde tenkt seg så hadde man ikke råd til å bygge alle disse infrastruktur greiene og fikk derfor Oslo kommune i 2017 til å endre reguleringsvedtaket og dermed i praksis overta kostnader på minst 25 millioner kroner.

Nå skal Vålerenga igjen bidra til infrastruktur i et prosjekt som kun bygges for å dekke inn underskuddet på stadion som allerede er bygget. Hvor mye skal kommunen og lokalbefolkningen bidra med denne gangen?

Men som en oppsummering så betyr nok dette at friområdet som ble vedtatt i 2008 nå blir omregulert til boligformål, men det er ikke mulig å si så mye om hvor mye, hvor høyt eller utnyttelse av tomta.

Men en ting skal være udiskutabelt Vålerenga har gode politiske kontakter og støttespillere i byrådet som gjør at dette opplegget er mulig! Hadde dette vært en «vanlig» privat aktør så hadde det nok ikke vært så enkelt!

Du som leser, nabo eller interessert har muligheten til å komme med innspill på hva utbyggingsavtalen skal inneholde. Se lenke under.

 

PS! Etter saken Ensjø Aktuell informasjon skrev om dette prosjektet i september 2017 fikk jeg tilbakemeldinger på at Vålerenga mislikte vinklingen og etter en prat med Vålerenga tilbød jeg dem å skrive et eget innlegg om saken noe de synes var positivt, men som man enda ikke har benyttet seg av!

 

Les utlysningen om utbyggingsavtale

 Les tidligere sak om Innspurten 2 / Grenseveien 84

Les sak om at utbygger «truer» plan og bygningsetaten

IMG_3513 vif bolig 2

vif bolig innspurten 2 c

innspurten 2