Arbeidet med utvidelse av Tiedemannsparken (del 3) på Ensjø er i gang!

 

Nå i starten på 2019 pågår arbeidet med å godkjenne utvidelsen av  Tiedemannsparken på Ensjø. I slutten av 2018 ble det sendt inn rammesøknad for å følge opp reguleringsplanen på Ensjø med å utvide Tiedemannsparken. Naboer ble varslet i nabovarsel datert september 2018 om at arbeidet var på gang.

Det er enda ikke gitt tillatelse til å starte utvidelsen, men det er nok nært forestående. Det er Ferd som eier området som skal gjøres om til park og det er gitt i rekkefølgebestemmelser at dette området skal bli park. Det er området rett ved der Selvaag Bolig bygger boligprosjektet Tiedemannsfabrikken utvidelsen av parken skal skje.

Kanskje den synligste delen av at noe er på gang er det store stillaset som er satt opp rundt den gamle vernede fabrikkpipa på området. I dokumentene kam man lese «Ferd som er grunneier av fabrikkpipa inntil Oslo kommune overtar grunnen, planlegger et sikringstiltak med en ytre vange på fabrikkpipa for å hindre nedfall av tegl/mørtel fra eksisterende pipe.»

Om selve parken sier man «Tiedemannsparken del 3 blir en naturlig del og videreføring av den allerede ferdig opparbeidede parken og inkluderer bla fabrikkpipa, som blir en hovedattraksjon i parken. Hovinbekken videreføres åpent fra Narvesendammen, langs turveien, og ned mot kanalen i FR5. Ganglinjene strekker seg gjennom parken og danner naturlige tverrforbindelser til de ulike boligområdene og plassene»

En av de tydeligste endringene i området vil være at Hovinbekken sitt eksisterende, men midlertidige løp blir endret. Årsaken er at det skal bygges boliger på området der det gamle lageret ble revet hvor bekken nå renner igjennom.

I dokumentet er dette beskrevet slik «Hovinbekken skal reetableres i et nytt bekkeløp gjennom området, da eksisterende midlertidig bekkeløp gjennom felt G må flyttes når byggingen av dette feltet settes i gang. Hovedløpet for Hovinbekken er planlagt i Vestre bekkedrag på østsiden av Felt G – men fremdrift og reguleringssituasjonen for Gladengveien 16/18 gjør at opparbeidelse av Vestre bekkedrag foreløpig er uavklart. Inntil videre må derfor Hovinbekken opprettholdes gjennom Tiedemannsparken, Vestre parkdrag og FR5/nedre del av FR6 som hovedløp for den gjenåpnede bekken.»

Arbeidet vil starte opp og mesteparten vil skje i 2019 og 2020 og det medfører at den store Tiedemannsparken blir enda større enn den er i dag.

Les dokumentet som beskriver rammesøknaden

Les sak om at lager rives