Ragde eiendom ønsker å omregulere Gladengveien 3 b på Ensjø

 

Odin prosjektering har sendt inn et dokument til Plan og bygningsetaten der det fremgår at man ønsker å omregulere Gladengveien 3 b og bygge på eksisterende bygning. De skriver i en e-post til Plan og bygningsetaten.

«Odin Prosjektering AS har sett på utviklingspotensialet til bygg i Gladengveien 3B (gbnr 129/21) på Ensjø, og ønsker et tidligmøte med PBE. Vi ønsker en tidlig dialog med PBE før prosjektet utvikles videre, for å kunne få nødvendige avklaringer/innspill i forkant av et eventuelt oppstartsmøte.»

Denne eiendommen ble regulert i juni 2007 under det som var en områderegulering for Ensjø. Eiendommen ligger i delen som ble kalt «Kjerneområdet» eller under navnet «Reguleringsplan for Gladengveien 10 mfl.», vedtatt i 20.6.07. Eiendommen ligger i felt «B21», og er avsatt til formålet: Byggeområde for Bolig og kontor. En del av eiendommen er også avsatt til friområde (park). Maksimal gesimshøyde er satt til K+77,0

Noe av begrunnelsen for denne reguleringen er at eiendommen ligger så nære Østre parkdrag og at den derfor ikke skal være dominerende i forhold til friområdene.

Nå forsøker åpenbart eier av eiendommen Ragde å utfordre den tidligere reguleringen. I notatet som er sendt inn så skriver man «Det anbefales å detaljregulere eiendommen for å kunne imøtekomme byggherres ønsker. Eksisterende bygning kan ikke påbygges eller utvides uten å være i konflikt med regulert byggehøyde og utnyttingsgrad. Det kan alternativt jobbes med en dispensasjon fra reguleringsplan på bakgrunn av at omkringliggende bebyggelse tillates høyere enn hva som er satt for Gladengveien 3B, men avviket fra gjeldende reguleringsplan vil trolig være for omfattende til en slik behandling.»

Det er lagt fram to alternativer der man i utgangspunktet ønsker et påbygg på toppen av hovedbygningen med to etasjer. Det beskrives som en lett transparent konstruksjon kledd i glass, med inntrukne dekker. Påbygget er tenkt 10 m høyt med en gesimshøyde på K+89. En fremtidig nabobebyggelse på nærmeste felt B20, er satt til maksimal kotehøyde K+80,7. Alternativ 2 tar for seg muligheten av å bygge et til- og påbygg på den ene fløyen av eksisterende bygning. Dette krever sannsynligvis at teglsteinsfløyen rives og at en nybygg bygges inntil øvrig bebyggelse. Alternativet krever ikke at eksisterende konstruksjon betinger utvidelsen, da tanken er å bygge til eksisterende.

Begge alternativer er utfordrende og igjen et eksempel på at Ensjøplanen og tidligere vedtatte reguleringsplaner som grunneierne var med på, forsøkes utfordret og tilsidesatt.

Dette bygget har i dag en kotehøyde på ca 79 og er et kontor/næringsbygg. Det er i reguleringen fra 2007 regulert til å være bolig og kontor. Det er dessuten regulert ned i høyde for å ikke ødelegge for Parkdraget og parkene som er i nærområdet. Det er også i reguleringen flyttet lengre vekk fra parkdraget. Dette var så spesielt viktig at man i reguleringen fra 2007 forutsetter at nåværende bygning skal rives og oppføres 2 meter lavere enn dagens bygning og flyttes lengre vekk fra parkdraget.

Når plan og bygningsetaten nå behandler denne saken så må man sette parkdraget først, man må deretter si at det skal være boliger i prosjektet og at man må respektere høyder og utnyttelse som ligger i vedtatt reguleringsplan. Her bør det være lite rom for dispensasjoner eller endringer.

 

Les dokumentet som er sendt inn

OBS! Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon bor i området og er nabo til denne eiendommen!