19 trær felles i hundremeterskogen på Valle Hovin området i morgen torsdag 8 april – i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om vedtaket om å utvide/flytte Valle Hovin skøytestadion. Det var Bystyret i møte 09.12.2020 som vedtok endelig etablering av ny Valle Hovin isbane. Vedtaket innebærer at dagens isflate rives og at det bygges en ny isflate lenger vest med klargjøring for eventuell fremtidig ishall over isflaten.

Nå har Kultur og Idrettsbygg i e-post til borettslag varslet at man fra og med i morgen torsdag 8.april starter opp arbeider med å felle trær i området. Det vil bli felt trær som står i friområdet og er trær som ligger i første og andre rekke nærmest gangstien. Trærne som skal felles er merket med røde merker.

Årsaken til at arbeidet starter allerede nå er grunnet hekkeperioden for fugl i området. Det er ikke lov å felle trær med hekkende fugl, det er heller ikke lov å flytte reir og egg. Derfor må fellingen av trær starte umiddelbart, slik at prosjektet ikke forsinkes. En forsinkelse vil ha store konsekvenser for fremdriften i selve byggeprosjektet av skøyteanlegget.

Hovedgrunnen for fellingen er ikke direkte etablering av ny isflate på Valle Hovin. Årsaken er at man skal starte arbeidet med å etablere et ledegjerde for fredede salamandere. For å ivareta amfibier og annet naturmangfold på en tilfredsstillende måte, samt ivareta reguleringsbestemmelsen S-4953 § 11.3 Natur og miljø, skal byggeprosjektet etablere et permanent ledegjerde og salamanderhotell som erstatning for tapt land- og overvintringshabitat for vernede salamandrene.

Den anbefalte plasseringen av ledegjerdet vil medføre felling av de to ytterste tre-rekkene nærmest gangstien/isflaten. Antall planlagte trær som skal felles utgjør ca. 5 % av det total skog arealet. Ifølge Ensjø aktuell informasjon sin telling av merkede trær, så er dette 15 furuer og 4 rotsystemer med løvtrær (10-12 mindre stammer).

Kunstisflaten som den i dag ligger vil forskyves om lag 20- 30 meter vestover og inn mot den eksisterende vollen for å gi rom for planlagt forbindelse og plassdannelse mot stadion i øst. Arbeidet vil medføre at dagens gangsti vil bli flyttet nærmere den eksisterende skogen. Løsningen er i tråd med godkjent rammetillatelse.

Det er også et område med 15 trær helt inne ved gjerdet til skøytestadionet, men som ligger innenfor det regulerte området til skøytestadion og ikke i friområdet. Disse trærne vil sikkert også bli felt senere, for å gjennomføre utvidelsen. Ingen av disse trærne er rødmerket i denne omgang.

Kultur og Idrettsbygg opplyser at tapt skog vil bli reetablert i etterkant for å øke skog og naturmangfoldet i området

Så hvis du bor eller går tur i området i morgen, så kan du høre og bli møtt av motorsag lyder og felte trær.

Her er en lenke til salamander tiltaket

Les tidligere sak om Valle Hovin innsending av rammesøknad for prosjektet

Les sak om utvidelsen av Valle Hovin kan påvirke friområdet ved siden av stadionet