Verneverdig industribygning på Helsfyr/Ensjø skal gjøres om til skole og boliger, men byantikvaren er skeptisk til deler av tiltaket.

F17 d  F17 E  F17 f

Arbeidet med Fyrstikkalleen 17 har pågått en stund. Det startet opp i august 2013 og hadde offentlig ettersyn i august 2015 og nå nærmer det seg oversending til politisk behandling. Ensjø aktuell informasjon skrev om det i 2014

Planforslaget er utarbeidet av ARCASA arkitekter AS på vegne av Scandinavian Development AS. Eiendommen består av en 3 etasjers industribygning fra 1938. Intensjonen med planarbeidet er tilrettelegging for transformasjon av bygningen fra industri til boliger og skole.

Bygningen en viktig del av stedshistorien. Dette er en bygning fra tiden da fyrstikkproduksjon var en stor og viktig arbeidsplass på Ensjø. Et håndfast minne om Oslos industrihistorie. Nettopp her i Fyrstikkalléen, mellom skolen med samme navn og Fyrstikktorget, er det viktig å ta vare på slike minner fra den gang fyrstikker faktisk ble produsert her.

Byantikvaren uttaler at hensikten er å sikre en verdifull eldre industribygning til bevaring og videre skånsom konvertering. Bygningen i Fyrstikkalléen 17 ble oppført i 1938 etter tegninger av arkitektene Thv. og Henning Astrup. Den kan ha vært i to etasjer opprinnelig, men ble raskt påbygget med en tredjeetasje lik de to første. Bygningen er en del av det helhetlige industrimiljøet Bryn-Halden & Nittedal Tændstikfabrik. Opphavet til anlegget var Grønvold gård, og den aktuelle bygningen er en del av utviklingshistorien til det tidligere industriområdet, og dets ekspansjon gjennom nærmere 100 år. Den industrielle virksomheten var en av de større i Oslo, med rundt 700 ansatte, og produksjonsmiljøet er for en stor del bevart. Nærområdet har dermed omfattende bebyggelse med erkjente verneverdier.

Mot nord ligger Fyrstikkalléen 21, som er regulert til bevaring. Grønvoll gård, arbeiderboligene øst og nordøst for tunet, eldre deler av fabrikkanlegget, og funksjonær- og direktørboliger vest for fabrikken utgjør et helhetlig miljø Fyrstikkalléen 17 ligger midt i dette miljøet, og er viktig for å formidle sammenhengen i det. Bygningen foreslås derfor bevart, med reguleringsbestemmelser som skal sikre verneverdiene.

Utbygger har justert på planen i forhold til utgangspunktet, men det er fortsatt litt utfordringer kan det se ut som. Nå pågår de siste vurderingene hos byantikvaren og plan og bygningsetaten.

Bildene over viser eksisterende bygning, opprinnelig forslag og nytt forslag. Bildene under viser opprinnelig forslag og nytt forslag + nyttforslag og kartplassering.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

 

F17 1  F17 b

F17 a  F17 c