Tiltak for å sikre trafikksikkerhet i sykkelbanen i Ensjøveien på Ensjø.

Arbeidet med gangvei, parkeringslommer og sykkelbane i Ensjøveien utenfor Ensjøtorg er i gang. Tillatelsene ble gitt i februar 2019. Nå i juni kommer det imidlertid noen mindre endringer som skal øke trafikksikkerheten. De mindre endringene er at vareleveringslommene flyttes lengre inn i fotgjengerarealet, for å sikre at sykelister som benytter sykkelbanen og biler som benytter varelevering får bedre plass.

I dokumentet beskrive dette slik

«På vegne av Bymiljøetaten søkes det om tillatelse til endret utforming av vareleveringslomme for søknad om etablering av fortau langs Ensjøveien ved Ensjø T-banestasjon. Årsaken til endringen er et ønske om å bedre trafikksikkerhetssituasjonen for syklende. Dette gjøres ved å trekke vareleveringslommen/parkering 0,5 m inn i areal som er regulert til fortau, se figur 1. På den måten sikrer man at syklister som benytter sykkelfeltet, ikke kommer i konflikt med varelevering når større kjøretøy benytter dette. Fortauet blir da 3,5 m bredt på den aktuelle strekningen istedenfor 4,0 m og vareleveringslommen blir 3,0 m bredt istedenfor 2,5 m.»

Ensjø aktuell informasjon leverer deg små og store saker fra Ensjø.  Dette er nok en av de små, men likevel viktig for de som sykler i Ensjøveien.

Les dokumentet om denne saken