Selmer Eiendom starter arbeid med å regulere Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 på Ensjø til næring og boliger.

De fleste kjenner eiendommen som ligger i krysset Ensjøveien/Gladengveien som Kiwi på Ensjø, men i Ensjøplanen og reguleringsplanen som ble vedtatt i juni 2007 heter dette Felt A20 og er regulert til forretning, bevertning, kontor og allmennyttig formål (kultur, helse, trim, undervisning) bolig,

Men Ensjøveien 14 ble ikke regulert i den samme reguleringen og her foreligger det en reguleringsplan fra 1986 som sier at eiendommen er regulert til industri. Her er Dyresykehuset Evidensia kanskje mest kjent.

Siden deler av området trenger ny regulering, så velger man å fremme regulering av begge eiendommer på nytt. Byggene er i dag leid ut til et bredt spektrum av næringsvirksomheter (blant annet kontorer, treningssenter, frisørsalong, begravelsesbyrå, dyresykehus, og dagligvare butikk. Planen er at de eksisterende byggene skal rives.

Det var i slutten av oktober 2019 at henvendelsen om bestilling av oppstartsmøte ble sendt inn. Dette møtet skal avholdes 8.januar. I mellomtiden har Plan og bygningsetaten utarbeidet et område- og prosessavklarings dokument til videre bruk i arbeidet.

Selmer eiendom ønsker i korte trekk å rive eksisterende bygninger og oppføre 2 nye bygninger på eiendommen. Byggene skal ha 8 etasjer med næringsvirksomhet i første etasje og boliger i de 7 andre. Byggene skal videreføre den planlagte utbyggingen som skal gjennomføres på eiendommen Gladengveien 3 til 7 som Selmer eiendom starter byggearbeider på senere i år.

Det er i prosjektet lagt opp til en utnyttelseprosent på 307 %, med til sammen 19.000 m2 areal og en begrensning på 8 etasjer. Les mer om detaljene i dette ved å klikke på lenken i bunnen av saken.

Plan og bygningsetaten er i utgangspunktet positiv til tiltaket, men påpeker i dokumentet flere ting. Blant annet at det i henhold til Planleggingsprogrammet for Ensjø så skal bebyggelse i kjerneområdet oppføres i 5-7 etasjer og med en utnyttelse på 150-200% BRA. De foreslåtte høydene på 8 etasjer og den foreslåtte utnyttelsen på 307% BRA er derfor for høy jf. planleggingsprogrammet og kan derfor ikke anbefales.

Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone og luftforurenset sone grunnet nærhet til Ensjøveien og Gladengveien. Utfordringene knyttet til støy og luftforurensning må utredes nærmere og konklusjonen av disse utredningene vil være viktige premisser for å finne frem til riktig utforming og plassering av bebyggelse, uteoppholdsareal og de ulike tiltenkte formål.

Det kan se ut som at Selmer eiendom har en mer realistisk tilnærming til utbygging i dette området enn naboen i Ensjøveien 16 til 22. Men uansett så kommer denne regulerings saken på Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 til å ta en runde i systemet med høringer og muligheter for innspill fra naboer og andre.

Jeg vil tenke at Ellipsen borettslag og de ny innflyttede beboerne på Ensjø Torg allerede nå bør ha et lite øye på denne reguleringen og arbeidet som pågår her.

 

Les Plan og bygningsetatens område- og prosessavklarings dokument

Les stedsanalysen av prosjektet

Les om bolig planene på Ensjøveien 16 til 22