Utbygger opprettholder forslag om å bygge høyhus i Ensjøveien 16 til 22 på Ensjø

Da nærmer det seg nok en gang innsending av et forslag til politisk behandling som gjelder Ensjøveien 16 til 22 på Ensjø. Denne eiendommen starter å bli en gjenganger på Ensjø aktuell informasjon. Eiendommen har vært gjenstand for flere forsøk på utvikling. Men det stopper hele tiden på grunn av utbyggers krav om høy utnyttelse og høyder. Nå nærmer man seg oversending til politisk behandling for andre gangen.

Dette prosjektet/eiendommen har en lang forhistorie og Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om det. Prosjektet har hatt mange opp og ned turer siden det første gangen ble lansert i mai 2008. Det har vært preget av mangler og manglende fremdrift. Det har vært preget av konflikt og til dels trusler om lite samarbeid med kommunen. Det har vært store diskusjoner om Østre parkdrag og den historiske reguleringen av dette samt den nye reguleringen fra 2013. Forslagstiller har på et tidspunkt ønsket å bygge 10 etasjers boligbygg i parkdraget.

Den gamle saken fra 2008 var flere ganger truet av stopp før den ble etter hvert ble sendt over til politisk behandling i januar 2013 med 2 innstillinger. Alternativ 1 var grunneier sin plan og alternativ 2 var PBE sitt alternative forslag. Så var det en intern diskusjon på kammerset før hele prosjektet ble trukket i desember 2014.

I juni 2015 så startet man opp på nytt med ny runde, utbyggeren som da hadde fått med seg Stor Oslo Eiendom, la fram nye planer med 270 boliger og bygg på 19 etasjer og flere bygg på 15 og 11 etasjer. Dette var en betydelig utvidelse av de gamle planene og dette gikk som det måtte gå. Dette var brudd på de fleste retningslinjer og vedtatte planer for Ensjø området og Plan og bygningsetaten måtte igjen forsøke å få utbyggeren til å forstå realitetene.

I juni 2018 fremmes det er kompromiss forslag fra utbygger som sier at bebyggelsen danner et samlet kvartal med en jevn hovedgesims på 8 etasjer, med et enkelt løftet punkt til 10 etasjer. Kvartalsdannelsen vil kunne styrkes også ytterligere ved videre detaljering av fasader og uttrykk.

I oktober 2018 skrev Ensjø aktuell informasjon på nytt om dette prosjektet. Da var beskjeden fra Brødrene Jensen og samarbeidspartner Stor Oslo Eiendom følgende: «Forslagsstiller vurderer å trekke prosjektet dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket utnyttelse.»

Men prosjektet ble ikke trukket, så det ble en ny sak i mars 2019. Da hadde utbygger forkastet det «lave» kompromiss forslaget fra juni 2018.  Man fremmet på nytt et forslag. I det nye forslaget Så gikk man tilbake det nesten opprinnelige forslaget og hadde en runde der man også  i en møterunde overfor de politiske miljøene i Oslo relanserte det gamle forslaget med høyhus på 18 etasjer.

Nå i oktober 2019 er man i gang med ny oversendelse til politisk behandling og til denne andre gangs behandling har utbygger på nytt landet på at det kun skal fremmes 2 planforslag. Der alternativ 1 er forslagstiller sitt og alternativ 2 som er PBE’s anbefaling.

Bebyggelsen i forslagsstiller sitt justerte alternativ 1 er planlagt med varierende antall etasjer, fra 6 til 8 etasjer, samt et høyere volum i 14 etasjer mot syd, ved krysset Ensjøveien – Rolf Hofmos gate med høyder på inntil 46 meter. Utnyttelsen ligger på omlag 300 prosent.

Man foreslår dermed at deler av dette prosjektet skal bli omtrent like høyt som tårnet på Ensjø torg, det har max kotehøyde på 108 og dette nye forslaget skal få max kotehøyde på 102 som ifølge forslagstiller er en reduksjon på 10 meter fra tidligere innsendt forslag. En høyde på 46 meter er likevel å betrakte som høyhus.

Men dette nye forslaget er fortsatt langt unna det Plan og bygnings etaten har foreslått som sitt alternative forslag, som ligger på kvartals utforming på 7 etasjer. Plan og bygningsetaten har lagt seg på det aller høyeste som er tillat i kjerneområdet. Der sier Ensjøplanen at man skal ha utnyttelse på 150 – 200%-BRA og etasjeantall på 5-7.  Utbygger er kjent med at eiendommen befinner seg i kjerneområdet, men velger å se på dette som i tilknytning til tyngdepunktet.

Det skal sies at Plan og bygningsetaten og forslagstiller har hatt så mye kontakt at flere av punktene som Plan og bygningsetaten tidligere har tatt opp er adressert i det nye forslaget. Men det er åpenbart at høyder og utnyttelse fortsatt er i strid med det som er gjeldene for kjerneområdet. Det starter å bli mange dokumenter i denne saken og det er nå oppe i 196 oppføringer i saksinnsyn.

Ensjø aktuell informasjon støtter plan og bygningsetaten sitt alternativ i denne saken og kan ikke se at det er behov eller ønskelig med ytterligere et høyhus i dette området. Det er heller ikke behov for en markering av starten på gateløpet på det sentrale Ensjø, som forslagstiller forsøker å skape med to tårn som skal markere inngangen til Ensjø. Høyhuset som ligger på området idag er å betrakte som et signalbygg og vil bli mindre betydningsfullt som signalbygg om man skal bygge et til ved siden av.

Forslagsstiller skriver  og gjentar fortsatt i dokumentasjonen som er sendt inn at «Byggehøydene er justert ned så langt det er mulig innenfor prosjektets økonomiske rammer. Dersom byggehøydene reduseres ytterligere, vil det ikke være økonomisk bærekraftig å gjennomføre prosjektet.»

Forslagstiller må nok innstille seg på at eiendommen ligger i det som omtales som kjerneområdet og randsonen på Ensjø og dermed ikke kan kreve å få regulere eiendommen som om den ligger i tyngdepunktet.

Ensjø aktuell informasjon har heller ikke noen problemer med at eiendommen blir liggende slik den ligger i dag. Det kan faktisk være bra fra et lokalt perspektiv om utbygger velger å utvikle bygningene som ligger der i dag. Her er det muligheter for å få inn en større matvarebutikk og forretninger som er interessante for området. Historisk kan det også være flott om noe av Ensjø sin ny/gamle bebyggelse blir bevart.

Hva som blir innstillingen fra Plan og bygningsetaten får vi greie på i slutten av november da saken er planlagt innsendt til politiskbehandling på Rådhuset i oslo.

 

Les dokumentet som nå er sendt inn til plan og bygningsetaten

Se alle dokumenter i denne saken

Se tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Sjekk alle saker som er skrevet om denne eiendommen

 

Dette er siste forslag fra utbygger og Plan og bygnings etaten sin skisse til alternativ

Dette er tidligere forslag fra utbygger