Reguleringsplanen for Neptun Properties sitt boligprosjekt i Malerhaugveien 25 på Ensjø ble vedtatt i bystyret 12.juni med lavere høyder!

Da har reguleringsplanen for boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø blitt vedtatt i bystyret. Det skjedde 12. juni. Prosjektet hadde to innstillinger der forslagstiller Neptun Properties hadde en og Plan og bygningsetaten hadde et alternativ. Plan og bygningsetaten hadde høyder som er i tråd med Ensjøplanen og dermed litt lavere enn Neptun hadde planlagt.

Historien til dette prosjektet er litt spesiell for tidligere eier av eiendommen startet i juli 2013 opp en regulering. Denne reguleringen ble vedtatt i desember 2015. Neptun Properties kom raskt på banen og kjøpte hele prosjektet for 200 millioner kroner. Nesten umiddelbart gikk de nye eierne i gang med å omregulere prosjektet for å få høyere utnyttelse og flere boliger. Saken ble oversendt til politisk behandling i november 2018. Reguleringen ble behandlet i bystyremøte 12.juni i år.

I bystyremøte ble saken presentert slik i sammendraget

«Forslagsstiller foreslår å omregulere Malerhaugveien 25, for å øke utnyttelsen og tilrettelegge for en mer bymessig struktur. Formålene er de samme som i gjeldende regulering fra 2015; bolig, forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting. Det foreslås bebyggelse i 5 – 7 etasjer plassert mot gate med uteoppholdsareal i gårdsrommet. Forslaget gir 300 boliger, en økning på 80 boliger fra gjeldende regulering. I krysset Malerhaugveien og Grønvoll allé foreslås næring, men dette sikres ikke i forslaget. Det sikres etablert en allment tilgjengelig gangforbindelse nord og øst for eiendommen.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er svært positive til det nye plangrepet som i større grad vil bidra til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom og styrke den urbane strukturen på Ensjø, samt gi gode skjermede uteareal er for boligene. PBE er kritisk til de foreslåtte høydene som de mener strider mot planleggingsprogrammet for Ensjø. PBE har derfor utarbeidet et alternativ 2 med lavere høyder som gir ca. 250 boliger. Byrådet slutter seg PBEs vurdering og konklusjon.»

Plan og bygningsetaten er kritiske til de foreslåtte høydene som man mener strider mot planleggingsprogrammet for Ensjø. Plan og bygningsetaten har derfor utarbeidet et alternativ 2 med lavere høyder. Rent konkret så går PBE inn for å tillate høyder på 5 etasjer unntatt i krysset Malerhaugveien/Grønvoll allé der man tillater 6 etasjer. Utbygger ønsker 7 etasjer i hvert hjørne av prosjektet.

Når saken kom opp til avstemming så stemte alle partier unntatt Høyre for Byrådet og Plan og bygningsetatens innstilling.

PS! Ensjø aktuell informasjon har hørt rykter om at Neptun Properties har solgt prosjektet videre, men jeg har ikke fått bekreftet eller avkreftet ryktene enda.

Les protokollen fra bystyremøte

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les alle tidligere saker om Malerhaugveien 25

Bilde over til venstre viser PBE sitt alternativ på høyder som ble vedtatt. Til høyre et bilde av eiendommen i dag. Under 3 bilder fra dokumentene i saken, slik utbygger ønsket seg utbyggingen. Unntatt bildet til høyre som viser dagens situasjon.