Reguleringsplanen for Malerhaugveien 25 på Ensjø er sendt til politiskbehandling med 2 alternativer!

Da er reguleringsplanen for denne eiendommen oversendt til politiskbehandling. Det er andre gangen denne eiendommen har gjennomgått en regulering.  Første gangen var i 2015, men så var det noen boligutviklere som fant ut at det var liten utnyttelse på eiendommen og kjøpte den for 200 millioner kroner. De startet ganske umiddelbart med å øke utnyttelsen og endre planen. Nå er vi tilbake til ny politisk behandling. Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om denne saken tidligere.

Forslagsstiller foreslår å omregulere Malerhaugveien 25, for å øke utnyttelsen og tilrettelegge for en mer bymessig struktur. Formålene er de samme som i gjeldende regulering fra 2015; bolig, forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting. Det foreslås bebyggelse i 5 – 7 etasjer plassert mot gate med uteoppholdsareal i gårdsrommet. Forslaget gir 300 boliger, en økning på 80 boliger fra gjeldende regulering.

I krysset Malerhaugveien og Grønvoll allé foreslås næring, men dette sikres ikke i forslaget. Det sikres etablert en allment tilgjengelig gangforbindelse nord og øst for eiendommen. PBE er svært positive til det nye plangrepet som vi mener i større grad vil bidra til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom å styrke den urbane struktur en på Ensjø, samt gi gode skjermede uteareal er for boligene.

Plan og bygningsetaten er derimot kritiske til de foreslåtte høydene som man mener strider mot planleggingsprogrammet for Ensjø. Plan – og bygningsetaten har derfor utarbeidet et alternativ 2 med lavere høyder.

Rent konkret så går PBE inn for å tillate høyder på 5 etasjer unntatt i krysset Malerhaugveien/Grønvoll allé der man tillater 6 etasjer. Utbygger ønsker 7 etasjer i hvert hjørne av prosjektet.

Dette prosjektet havner nå inn i bunken av saker som skal behandles av Byrådet, før man oversender saken til behandling i byutviklingskomiteen.

For de som har kommenterer og som ønsker å påvirke beslutningen i denne saken, så kan man starte å ta kontakt med politiske partier som har representanter i byutviklingskomiteen for å komme med innspill. Det er valg i 2019 og de fleste partier er klare for å snakke med velgerne før valget. Deretter så er det bare å bestille tid for deputasjon med byutviklingskomiteen på Rådhuset. Her får man gjerne 10 minutter til å komme med kommentere og innspill.

Hvis noen skulle ønske min mening, så støtter jeg Plan og bygningsetaten  sin holdning i denne saken. Dette ligger i randsonen på Ensjø og hverken Ensjøplanen eller lokasjonen forsvarer 7 etasjer her. Men utbygger som har betalt 200 millioner kroner for tomta trenger nok alle kvadratmeter man kan få for å dekke inn sine utgifter og skape overskudd i dette prosjektet.

 

Her kan du lese dokumentet som er oversendt til Byrådet

Se utbyggers illustrasjoner av prosjektet

Se Plan og bygningsetaten sine enklere illustrasjoner av sitt alternativ

Her kan du lese tidligere sak om dette prosjektet

Les alle tidligere saker om Malerhaugveien 25

Bildene er hentet fra saken. Bilde under til venstre er PBE sitt alternativ.