Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten: Oppstart av plan – Skedsmogata 25 på Ensjø

skedsmogata 25 c skedsmogata 25 a

Ensjø Aktuell Informasjon skrev i slutten av januar om at Skanska hadde fremmet sak om oppstartsmøte for eiendommen Skedsmogata 25. Nå har saken kommet så langt at den legges ut som plankunngjøring med oppstart av plan for Skedsmogata 25.

I høringsdokumentet sies det «Skanska Norge AS ønsker å omregulere Skedsmogata 25, område K2 i Ensjø Torg, fra Byggeområde for industri til formål bolig og næring.
Formålet med planen er å oppføre boligblokk i 6-8 etasjer med inntil 110 boenheter samt utadrettet virksomhet på bakkeplan mot torget i Kampenpassasjen. Byggehøyde tilpasses den nye bebyggelsen på Ensjø torg som betyr at den trappes fra seks etasjers høyde mot sydvest opp til åtte etasjer mot nordøst. Det planlegges en offentlig tilgjengelig portal gjennom bygget som bidrar til gode gang- og sykkelforbindelser i Ensjø Torg.»

Plan og bygningsetaten har gjennomført område- og prosessavklaring til oppstartmøte. I dokumentet sier de: «Plan og bygningsetaten anbefaler etablering av boliger med utadrettet virksomhet i første etasje mot offentlig torg. Ny bebyggelse må bidra til å styrke tilliggende offentlige rom og forbindelser. Søndre tverrforbindelse må opparbeides gjennom bebyggelsen og skape god sammenheng med andre forbindelser og målpunkter i området. Høyder må tilpasses regulerte høyder i reguleringsplan for Ensjø tyngdepunkt og ikke forringe solforholdene på Ensjø torg.»

Det er lite utearealer i dette området og PBE sier: «Som i reguleringsplanen for Ensjø tyngdepunkt anbefaler Plan- og bygningsetaten at utearealet reguleres i tråd med normer for utearealer – Områdetype 2 Tett: Sentrumsranden og knutepunkter. Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) skal utgjøre minst 16 % av BRA bolig. Det stilles krav om at minst 60 % av arealkravet skal oppfylles på terreng eller lokk på/over gateplan.»

Som konklusjon på område- og prosessavklaring har plan og bygningsetaten sagt:

  • Første etasje mot torget må ha en åpen utforming som gir god kontakt mellom ute og inne, og det må sikres utadrettet virksomhet her. Næringsarealer i første etasje må ha egne innganger fra torget separat fra boliginngangene.
  • Det må legges særlig vekt på å aktivisere hjørnet i førsteetasje mot Kampenaksen, gatetun og torg, samt førsteetasjer i portalen der Sentral tverrforbindelse foreslås etablert.
  • Ny bebyggelsen må plasseres i plan med torget og i torgets formålsgrense.
  • Søndre tverrforbindelse må sikres etablert gjennom bebyggelsen, og det må skapes god sammenheng til forbindelser videre i området. Det må tinglyses rett til allmenn ferdsel.
  • Portalen må etableres med en høyde på tre plan og en bredde på minimum 5 meter.
  • Ny bebyggelse må ikke forringe oppholdskvaliteter på Ensjø torg, herunder sol- og skyggeforhold.
  • Foreslåtte boliger må gis god bokvalitet i tråd med overordnede føringer i kommuneplanen og være i tråd med gjeldende reguleringsplan for ensjø tyngdepunkt bestemmelse § 3.1.5 om boligkvalitet, leilighetssammensetning og uteoppholdsareal.

Dette er ikke den offentlige høringen av prosjektet, men det er en mulighet for å komme med innspill i oppstarten av prosjektet. Nå kan naboer, sameier og borettslag, velforeninger eller andre som mener noe om dette prosjektet sende inn innspill til utbygger, slik at de eventuelt kan ta hensyn til utfordringer eller gjøre prosjektet bedre basert på innspillene. Høringen går fra 26.april 2018 til 25.mai 2018.

Planen utarbeides av 4B ARKITEKTER AS for SKANSKA NORGE AS. Spørsmål om planforslaget kan rettes til Nils Halvorsen, tlf 93467560. Bemerkning sendes til: nh@4b.no.

Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon anbefaler alltid at slike innspill også sendes til plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no, slik at de kommer inn i saksinnsyn og er tilgjengelige for alle.

 

Se utlysningen fra Plan og bygningsetaten 

Les dokumentet om område og prosessavklaringen

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon

skedsmogata 25 presse skedsmogata 25 b