Planforslag er klart for Malerhaugveien 25 – Ensjø kan få 188 nye leiligheter

M25 ny juli 2014  M25 008

Da har planene for Malerhaugveien 25 kommet litt videre. Ensjø aktuell informasjon skrev om prosjektet i juli 2013 og mye har skjedd siden da. Jeg antydet da at dette kunne være den opplagte barneskole tomta som kommunen var på jakt etter. Skolen legges nå imidlertid på nabotomta i bakkant av dette prosjektet. Planforslaget som er utviklet sier at det legges opp til 6 blokker med til sammen 188 leiligheter.

Det har vært avholdt oppstartsmøte, område og prosessavklaring og flere dialogmøter. Nå nærmer man seg et planforslag som kan legges ut til offentlig ettersyn. Det er ikke vedtatt offentlig høring enda.

Tomta er på 12.109 kvadratmeter og er i dag bebygde med to større bygg og en større parkeringsplass. Malerhaugveien 25 er eiendommen der det tidligere elektroinstallasjons firma Sønnico holdt til. Dette er en kombinert eiendom med kontorer og industri.

Området foreslås omregulert fra industriformål til et rent boligområde. Med unntak av 100 m2 til veiformål langs Malerhaugveien avsettes hele planområdet på 10 420 m2 til boligformål. Dette foreslås bebygget med 16 630 m2 BRA boliger over bakken, og 5 500 m2 garasjeanlegg under. Dette gir en utnyttelse på 160% TU.

Det foreslås at bygningsmassen deles opp i seks bygningsvolumer. To av disse organiseres i øst-vest retning og danner en rand mot eiendomsgrensen i nord. De fire resterende organiseres i nord-sør retning i vifteform mot eiendomsgrensen i sør. Bygningene er på 4-6 etasjer og har til sammen 188 leiligheter.

Planforslaget er nesten i tråd med overordnede planer og retningslinjer. Forslaget avviker dog på ett punkt med foreslått % TU=160 %. I Planleggingsprogram for Ensjø anbefales TU= 120-150 %. Prosjektet er i følge forslagstiller løst slik at en marginalt økt TU er uproblematisk mht. høyder, solforhold og avstander mellom bygningene. Opprinnelig var TU beregnet innenfor veiledningen i Ensjøplanen, men tomteareal avsatt til fortau langs Malerhaugveien og til Nordre Tverrforbindelse langs Grønvoll allé reduserte tomtens nettoareal (beregningsgrunnlaget) slik at beregnet TU ble noe økt.

Det er ikke til komme utenom det faktum at alle utbyggere på Ensjø velger å strekke strikken så langt som mulig når det gjelder utnyttelsen i prosjektene. Slik er det også i dette prosjektet, man går utover de vedtatt 150 prosenten som er satt som maksimum i randsonen på Ensjø

Neste stopp for dette prosjektet er nok offentlig høring.

 

Les utkastet til planforslag:

Les tidligere sak om Malerhaugveien:

Les om barneskole tomta på Ensjø:

 

M25 ny juli 2014 1  M25 ny juli 2014 3