Plan og bygningsetaten fremmer eget forslag når det gjelder boligprosjekt på Kampen – i nabolaget til Ensjø!

Hedmarksgata 15 a Hedmarksgata 15 b

Ensjø Aktuell Informasjon var i februar en liten sving innom dette prosjektet på Kampen. Nå kommer det en oppfølger. Plan- og bygningsetaten har i brev gitt utbygger av Hedmarksgata 13 til 15 på Kampen melding om at forslaget ikke anbefales. De sier: «Vi kan ikke anbefale det innsendte planforslaget. Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene i tilstrekkelig grad.»

Det kan faktisk se ut til at utbygger har øket etasjene langs Numedalsgata sammenlignet med tidligere forslag. Utbygger foreslår bebyggelse på 5 til 8 etasjer, med høyeste gesims på kote 76,4 meter. Utbygger foreslår at det skal bygges 8 etasjer på det meste men at dette trappes noe ned mot krysset Hedmarksgata/Numedalsgata. Eiendommen er på 3230 m2 og man foreslår å bygge til sammen 12 969,8 m2 bolig og næring.  Antall leiligheter i prosjektet har økt med 30 og nå beskrives det at man planlegger ca 100 leiligheter.

Plan og bygningsetaten har tidligere kommunisert at høydene i dette prosjektet ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser og PBE har anbefalt at forslagstiller gjør en ny vurdering på foreslåtte høyder. PBE uttalte også at man vil vurdere å fremme et alternativt forslag hvis føringer på maksimal gesimshøyde på kote 66 ikke følges.

Nå har dette prosjektet kommet et stykke videre og det er kommet så langt at man skal ferdigstille og behandle planforslaget før det sendes ut på offentlighøring i oktober 2018. Utbygger har ikke hørt på signalene fra PBE. Derfor har de mottatt brev med varsel om alternativt forslag.

Plan- og bygningsetaten vil ha reduserte høyder som i større grad tilpasses høydene i omgivelsene, og er i tråd med kommuneplanens føringer for planområdet. De vil vurdere å anbefale høyder opp mot kote 69, inkludert tekniske rom, takoppbygg mv. Plan- og bygningsetatens alternativ vil innebære at byggegrensen mot eiendom i nordvest, gbnr. 232/433, reguleres 4 meter fra eiendomsgrensen. Vi vil også vurdere tilsvarende avstand mot eiendom i øst, gbnr. 232/404.

Nå blir det litt tautrekking og forhandlinger og så får vi se hvor lenge utbygger tør å sitte rolig å kreve høyder som ikke er akseptable for dette området.

 

Les brev fra PBE

Les utbyggers foreløpige planforslag

Les tidligere sak om dette

Hedmarksgata 15 Hedmarksgata 15 c