Boligprosjekt med 70 leiligheter planlegges i Hedmarksgata 13 og 15 – i nabolaget til Ensjø

Ensjø torg tbane kampen mm (3) Hedmarkgata 13 skisse 2

Ensjø aktuell informasjon skriver normalt om ting som skjer på Ensjø, men jeg følger også med på ting som skjer rett utenfor det som er primærområdet for bloggen. Nå velger jeg å ta en snartur innom Kampen/Jordal området som ligger i grenselandet mellom Vålerenga/Kampen. Her skal det bygges 70 boliger på eiendommene Hedmarksgata 13 og 15. Kanskje mest kjent som der Sats og Kampen pub ligger samt at Royal Junk ligger på baksiden av bygget.

Det var i mars 2017 det ble kjent at Hedmarksgata 13 og 15 var solgt til investeringsselskapet Daimyo AS. Selger var ifølge Estate nyheter, Ragde Eiendom. Det ble omtrent samtidig i mars 2017 sendt inn søknad til plan og bygningsetaten om oppstartsmøte på eiendommen. Der det fremgår at man ønsker å rive de gamle bygningene og oppføre hovedsakelig boliger med noe næring i 1 etasje.

Som en oppsummering av hva som har skjedd fram til nå, med grunnlag i kommunalt saksinnsyn så er det laget: Område- og prosessavklaring til oppstartmøte, Det er avholdt oppstartsmøte og man har avholdt 2 dialogmøter. I desember 2017 varslet man kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeider, med frist i januar 2018. I fra oppstarten har prosjektet etter råd fra plan og bygningsetaten gått fra å være to blokker til å bli en sammenhengende blokk med et gårdsrom på lokk over første etasje. Slike endringer er vanlige i denne fasen av prosjektet.

Utbygger foreslår bebyggelse på 4 til 8 etasjer, med høyeste gesims på kote 76,4 meter. Utbygger foreslår at det skal bygges 8 etasjer mot Jordal terrasse og at dette trappes ned til 4 etasjer mot bebyggelsen i Østerdalsgata. Eiendommen er på 3230 m2 og man foreslår å bygge til sammen 12 969,8 m2. Dette gir en total utnyttelse på 402 %

Høydene i dette prosjektet er ikke i tråd med kommuneplanens bestemmelser og PBE anbefaler at forslagstiller gjør en ny vurdering på foreslåtte høyder. PBE uttaler også at man vil vurdere å fremme et alternativt forslag hvis føringer på maksimal gesimshøyde på kote 66 ikke følges.

Det ser ikke ut til at noen enkeltpersoner, borettslag eller sameier har sendt inn noen kommenterer på dette prosjektet enda, med mindre dette er sendt direkte til arkitekten. Jeg som skriver bloggen Ensjø aktuell informasjon anbefaler at alle ting man sender inn i slike saker også sendes i kopi til plan og bygningsetaten, så det havner inn i saksinnsyn slik alle naboer og interesserte kan se innspillene.

De siste som har uttalt seg er Byantikvaren og de vil ikke motsette seg rivning av bebyggelsen i planområdet, men anbefaler primært gjenbruk og transformasjon av dagens bygningsmasse. En transformasjon istedenfor rivning vil bidra til at områdets industrihistoriske identitet blir ivaretatt og videreført.

Planområdet er i kommuneplanen ikke angitt som et utviklingsområde, men et område med nåværende bebyggelse og anlegg. Dette innebærer at bebyggelse i planområdet ikke skal være høyere enn omkringliggende bebyggelses dominerende høyder. I området rundt planområdet er høydene hovedsakelig på 4 eller 5 etasjer. Fabrikkbygningen i Østerdalsgata 7 er bare i to etasjer. Bebyggelse opp til 8 etasjer, slik det er oppgitt i oppstartsdokumentet er etter Byantikvarens vurdering for høyt med tanke på nærheten til det nasjonale interesseområde på Kampen og det bevaringsverdige fabrikkanlegget i Østerdalsgata 7.

Byantikvaren støtter Plan og bygningsetatens vurdering om høyder skal ta utgangspunkt i de nærmeste kvartaler og gater med hovedvekt på opplevelsen i gaterommet, og at høydene dermed ikke skal overstige kvote +66.

I følge fremdrifts oversikten så planlegges det at dette prosjektet skal ut på offentlighøring rett over sommeren, i august 2018.

 

Se presentasjonen som utbygger har sendt inn om prosjektet.

Les referatet fra dialogmøte 2

Les brevet fra Byantikvaren

Les oppslag om kjøpet i Estate nyheter

Ensjø torg tbane kampen mm (10) Hedmarkgata 13 skisse 1

Opprinnelig og ny plan for utbyggingen, se under!

Hedmarkgata 13 opprinnelig plan Hedmarkgata 13 ny plan