Nytt «boligprosjekt» med 24 etasjer foreslått på Fyrstikktorget ved Helsfyr / Ensjø

fyrstikktorget skisse plan fyrstikktorget skisse 2

City Finansiering AS som er eier av Karoline Kristiansens vei 1-9 har i slutten av februar sendt inn ønske om et oppstarts møte med Plan og bygningsetaten der man har lagt fram planer om et gigant prosjekt på det de fleste kjenner som Fyrstikktorget.

Det opplyses i dokumentene at det ønskes en økt utnyttelse av tomten. Tomten ønskes regulert til bolig, næring, kontor, handel og hotell. Forslagstiller mener dette er i tråd med føringer i overordnede planer (Kommuneplan for Oslo 2015, og Strategisk plan for Hovinbyen, høringsutkast 2016), som angir høy tetthet og funksjonsblanding i utviklingsområde ytre by, i knutepunkt og i regionalt sentrumsområde Helsfyr / Bryn.

Forslagstiller ønsker igjennom prosessen en avklaring på byggehøyder og utnyttelse for tomten. I tillegg ønsker de å redusere trafikk/overflateparkering i området, og ønsker i den forbindelse en avklaring rundt adkomst situasjoner. Forslagstiller ønsker å planlegge et prosjekt med blandede funksjoner sentralt på Helsfyr ut fra premisser og ambisjoner lagt til grunn i nye kommuneplan: Oslo mot 2030 og Strategisk plan for Hovinbyen.

Prosjektet som skisseres er å bygge på den gamle bebyggelsen på Fyrstikktorget samtidig som man ønsker å bygge to høyhus på området. Det opplyses at hoveddelen av bebyggelsen vil få en høyde på 6-7 etasjer. Men det ene tårnet vil ha en høyde på 24 boligetasjer. Og det andre tårnet/hotellet vil ha en høyde på 13 etasjer.

Dette området ligger inn under det allerede vedtatte planprogrammet for Ensjø fra 2004. Planprogrammet sier at eksisterende boligområder langs Malerhaugveien, Ensjøsvingen, Grenseveien og Hovinveien representerer fastlagte strukturer. Det samme gjelder næringsbebyggelsen rundt Fyrstikktorget.

Videre sier planprogrammet: Innenfor arealene som er definert som områder med fastlagt struktur forutsettes det ikke vesentlige endringer. Fyrstikktorget, som er en del av Helsfyr, forutsettes videreutviklet med basis i gjeldende regulering i et service- og kompetanserettet bedriftsmiljø. Det sies også at Innenfor områder med fast struktur forutsettes det ikke vesentlige endringer av utnyttelsen.

Man må imidlertid ta med at det er igangsatt arbeidet med planer for Hovinbyen. I den strategiske planen for Hovinbyen (SPH) er det lagt opp til et eget planprogram for Helsfyr/Bryn. Dette har man imidlertid ikke kommet så langt med enda. Men her er det nok lagt opptil at man skal gjøre Helsfyr om til et tydelig tyngdepunkt. Dette gir imidlertid ikke åpning får å bygge høyere enn høyhusvedtaket i Oslo som sier 12 etasjer.

Fyrstikktorget har i dag en eksisterende bebyggelse er på ca 17200m2 og består i følge forslagstiller av en variert bygningsmasse bygget fra 1875 og fram til 1980-tallet. Benyttes i hovedsak til kontor og næring. Eiendommen står på gul liste, prioriterte kulturminneinteresser. Det siste er nok veldig avgjørende hva man kan gjøre her. Dette er gammel industri historie som bør bli bevart for fremtiden sammen med flere andre bygninger rundt i dette området. Regner med at Byantikvaren og andre med historie interesser tar kraftig til motmæle på dette forslaget.

Forslagstiller ønsker igjennom prosessen en avklaring på byggehøyder og utnyttelse for tomten så dette er bare skisser. Regner derfor med at dette prosjektet om det blir noe av blir tatt kraftig ned og omarbeidet før det kommer til noen realitets behandling.

Det har det siste årene vært flere forslåtte prosjekt i dette området som alle har det til felles at de i første planene har hatt grensesprengende tanker om høyder. I Grenseveien 90 foreslo man i april 2015 et bygg på 29 etasjer. Etter at Skanska kjøpte eiendommen har dette blitt redusert til max 16 etasjer, men fortsatt pågår reguleringsarbeidet uten at man med sikkerhet kan si hvor høyt det blir.

Det er heller ikke lenge siden Ensjø aktuell Informasjon skrev om prosjektet i Grensesvingen 9 der man har tanker om 15 etasjer. Les mer i lenke nederst i denne saken!

Les dokumentet om oppstartsmøte

Se skisse prosjektet i saksinnsyn

Les om Grensesvingen 9

Les om Skanska sitt høyhus prosjekt på Helsfyr

Les om Høyhus på 29 etasjer

fyrstikktorget skisse 1  fyrstikktorget skisse 3