Neptun Properties vil bygge boliger på Ensjøveien 34 med punkthus på 7 etasjer nær vernet bygning.

Ensjøveien 34 2015 b Ensjøveien 34 2015 a

Det ble rett før jul sendt inn varsel om oppstartsmøte for bygging av boliger på bilbutikktomta i Ensjøveien 34. Det er grunneier sammen med Neptun Properties og Arcasa arkitekter som denne gangen forsøker å gjøre noe på tomta.

Dagens eiere kjøpte tomta av Oslo kommune i mars 1993 og har siden drevet bilforretning på tomta. Det omtales i lokalmiljøet at driften av bilforretningen gjøres med bakgrunn i en dispensasjon, men det har ikke latt seg gjøre å finne ut noe om dette på kommunens nettsider.

Det som imidlertid er helt klart er at dagens eiere med jevne mellomrom søker om /sender inn planer for eiendommen, men felles for dem alle er at de etter en stund stopper opp og ikke blir noe av. Flere arkitektfirmaer har vært involvert i de tidligere planene og her kan nevnes eksempler som Box arkitekter og Asplan Viak.

Dette er en gjentagende prosess og siden 1997 har det vært 4 runder

  • I 1997 startes reguleringssak som i 2000 trekkes og avsluttes i 2001
  • I 2005 startes det sak om Lidel butikk, men denne stopper i slutten av 2005
  • I 2004 startes sak med boliger denne stoppes i 2007 og avsluttes i 2009
  • I november 2011 startes sak med boliger og denne stoppes i desember 2013

Den eneste reguleringssaken som har gått igjennom de siste årene uten å bli stoppet, er når reguleringsplanen for Malerhaugparken ble startet opp i 2010 og vedtatt i bystyret i mars 2013. Denne ble gjennomført av kommunen ved EBY.

Det som er nytt denne gangen er at grunneier har fått med seg en eiendomsutvikler som bygger boliger og som er i ferd med å oppføre 25 leiligheter på nabotomta. Dette lover godt for at prosessen denne gangen faktisk kan gjennomføres og ikke stoppes etter noen måneder/år.

Denne eiendommen ligger med faststruktur på alle sider og planprogrammet omtaler at det skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer.  Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Det som ikke lover godt er at man nok en gang sikter på høyere utnyttelse av tomta enn hva som er mulig. Grunneier og samarbeidspartner Neptun Properties sammen med Arcasa arkitekter har åpenbart ikke gravd nok i de gamle sakene knyttet til dette området.

Det er flere vernede bygninger rett ved eiendommen, slik som Malehaugen gård og det gamle Fengslet på den ene siden og på den andre siden Nystuen (Schibbye villaen) og Malerhaugen bygningene.

Neptun Property burde kjenne saken ganske gått nå som de holder på å oppføre 25 leiligheter i Malerhaugveien 6. Det var et prosjekt som de kjøpte fra PEAB som tidligere friskt startet med 44 leiligheter og endte opp med å selge prosjektet videre til Neptun når det bare ble mulig å bygge 25 stk leiligheter og høyden ble begrenset til 3 og 4 etasjer.

Det blir dermed litt merkelig at man nå i oppstarten starter ut med et prosjekt der litt av eiendommen skal få 4 og 5 etasjer ut mot Ensjøveien og deretter skal det meste av eiendommen ut mot Langengen og Malerhaugveien få 6 etasjer og et punkthus på 7 etasjer.

Her må man forholde seg til at området allerede er regulert til boliger i 1991 og man må forholde seg til at dette ligger i randsonen som i følge planprogrammet tillater 120-150% utnyttelse og at det ved tidligere byggesaker er sagt at områdets kvalitet og art ikke skal forandre seg.  Malerhaugen er faktisk nevnt i et eget punkt på side 16 i planprogrammet, som lyder

Sitat «Det forutsettes heller ikke vesentlige endringer av boligområdet på Malerhaugen. Området innehar, med sin bevaringsverdige bebyggelse og sitt grønne preg, kvaliteter som det er viktig å ta vare på i den videre utviklingen av Ensjø.» sitat slutt

Det åpnes dermed ikke for et punkthus på 7 etasjer, eller bolighøyder på 6 etasjer. Vi er nok mere på 3-4 etasjer hele veien. I Malerhaugveien 6, så måtte man faktisk ned på 3 etasjer mot den vernede bygningen Nystuen (Schibbye villaen) og Malerhaugen. Det er ingen ting nytt i dette området som taler for at man nå skal behandle oppføring av boliger på Ensjøveien 34 annerledes.

Når PEAB forsøkte med 5 etasjer i Malerhaugveien 6, ble det stor oppstandelse både blant naboer, velforeningen og lokalpolitikere i bydelen. Det er nok heller ingen i nabolaget som vil klappe i hendene for dette forslaget, spesielt når det gjelder høydene.

Nå er ikke Neptun Properties og Arcasa ukjente med å legge på litt når de starter opp prosjekter. Vi behøver ikke gå lengre en til andre enden av Malerhaugveien (stålverksveien 1), der har de også utfordret planprogrammet med høyder og utnyttelse, så mye at Plan og bygningsetaten (PBE) har måtte si i fra.

Jeg håper imidlertid at man kan få til en moderat utbygging, slik som på nabotomta som tar hensyn til de vernede bygningene og områdets egenart, slik at man også kan realisere Malerhaugparken.

Men det er nok ikke siste gang vi hører om denne saken!

Les tidligere sak om Ensjøveien 34 fra desember 2013

Les om det nye prosjektet her 

Se illustrasjoner av det nye prosjektet

Se skisser over stedsanalysen

Les saken om Stålverksveien 1

Ensjøveien 34 001  Ensjøveien 34 003  Ensjøveien 34 018

Ensjøveien 34 010  Ensjøveien 34 004  Ensjøveien 34 007