Næringseiendom i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø planlegges omregulert til boliger – Urbanium a/s ønsker høyder på opptil 12 etasjer!

m19  malerhaugveien-19-010

Da har eieren av Malerhaugveien 19 til 23 gjennomført oppstartsmøte med kommunen med sikte på å bygge boliger på eiendommen. Det er Espen Pay og Urbanium A/S som er kontaktpersoner for prosjektet. De varslet i juli at man ønsket oppstartsmøte og dette ble gjennomført i slutten av oktober.

Planområdet er på 5900 kvadratmeter og man forslår å bygge ut 12.600 m2 BRA med bolig og ca 1000 m2 BRA forretning. Malerhaugveien 19-23 brukes i dag som kontorbygg med flere leietagere. Bygget har lagerfunksjoner i høy første etasje og kontorer i de øvrige etasjene. Bygningen som står på området i dag foreslås revet for å bygge boliger. Det fremkommer ikke noen steder hvor mange boliger man planlegger.

Plan og Bygningsetaten har gjennomført område og prossesavklaring. Her sier man oppsummert sitat «Det foreslås omregulering fra industri til bolig med noe forretning/næring. Forslaget legger opp til bebyggelse i 7 – 12 etasjer med en utnyttelse på 268 % BRA. Forslaget forholder seg ikke til Planleggingsprogrammet for Ensjø når det gjelder høyder og utnyttelse. Høyder og utnyttelse må reduseres. Gang – /sykkelvei gjennom planområdet må sikres. Bebyggelsen må plasseres ut mot Malerhaugveien og Grønvoll allé. Det må sikres utadrettet virksomhet mot Grønvoll allé og på hjørnet av Grønvoll allé og Malerhaugveien. Uteoppholdsarealene må utformes med tilstrekkelig rommelighet, gode solforhold og i større grad ligge på terreng. Muligheten for felles avkjørsel med Malerhaugveien 15 må undersøkes.» sitat slutt

I referatet fra oppstartsmøtet som ble gjennomført i slutten av oktober, så er Plan og bygningsetaten tydelige på at utnyttelse og høyder må reduseres vesentlig. De skriver sitat «Foreslått prosjekt er vist med 7-8 etasjer mot Malerhaugveien og punkthusene er vist med 8, 8 og 12 etasjer. Utnyttelse er oppgitt til å være på 268 % BRA. Planleggingsprogram for Ensjø anbefaler 120-150 % BRA og 4-5 etasjer for eiendommen. Pågående reguleringssak i Stålverksveien 1 (vis-à-vis planområdet) legger opp til bebyggelse i 6 etasjer (innsendt tverrsnitt er ikke korrekt mht til høyder på nabobebyggelse). Nylig regulert bebyggelse i Malerhaugveien 25 legger opp til bebyggelse i 5 etasjer.

I Malerhaugveien 25 er det for øvrig kommet inn forslag til ny regulering. Vest for planområdet (Malerhaugveien 30), ligger det en teglstensbygning i 3 etasjer oppført i 1950 som det er knyttet verneverdier til. Vi mener at foreslått bebyggelse med 7-8 etasjer ut mot Malerhaugveien vil fremstå som massiv og ikke gi en god tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsen må reduseres i høyder og utnyttelse. Vi anser at 4 etasjer inn mot uteoppholdsarealene kan anbefales, hvis kravene til uteoppholdsarealer løses og bebyggelsen tilpasses omkringliggende bebyggelse.

De tre punkthusene på 8, 8 og 12 etasjer ligger på den høyeste delen av planområdet og vil gjennom typologi og høyde fremstå som dominerende og fremmede i området. Planområdet grenser mot Fyrstikkalleen skole som tidligere var en del av Nitedals Tændstikfabrikk, og det er knyttet sterke verneverdier til dette anlegget. Punkthusene vil fremstå som massive og dominerende sett opp mot det bevaringsverdige anlegget. Som utgangspunkt mener vi at punkthus som typologi på denne eiendommen er feil. Dersom det skal plasseres bebyggelse på denne delen av eiendommen må høydene reduseres betraktelig og ta hensyn til Fyrstikkalleen skole som bevaringsverdig anlegg.» sitat slutt

Det er planlagt at prosjektet skal varsle offentlig oppstart i januar 2017

 

Les hele Område og prossesavklaringen fra PBE

Les referatet fra oppstartsmøtet

 

m19-a  malerhaugveien-19-005

malerhaugveien-19-003