Klart for oppstartsmøte om Ferd sitt boligprosjekt i Gladengveien 12-14 på Ensjø

Ferd G12 safe as milk 002  Felt i og j ferd

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om i juni 2017 så har Ferd og Plan og Bygningsetaten kommet i gang med arbeidet på Gladengveien 12 til 14. Det er besluttet at det skal være oppstartsmøte 24.oktober.

Plan og bygningsetaten har gjennomført område- og prosessavklaring og er dermed forberedt til å møte utbygger. I område- og prosessavklaring så har man kommentert litt av utbyggers planer og innspill fra de innledende rundene. Du kan lese hele område- og prosessavklarings dokumentet i lenke i bunnen av denne saken

En lett oppsummering av dokumenter viser at PBE sier at planområdet bør utvides og inkludere felt H. Felt H er avsatt til barnehage og det er et stort behov for barnehager på Ensjø.  Det uttales at det må innpasses en 8-avdelings barnehage innenfor planområdet Ensjøområdet har behov for ytterligere barnehagekapasitet og samtlige større boligprosjekter må minimum dekke eget behov. Det er et overordnet mål å sikre nødvendige arealer til sosial infrastruktur i utviklingsområder som Ensjø. Felt H er regulert til barnehage men må inngå i planområde slik at en større barnehage kan innpasses.

Planleggingsprogrammet legger opp til 4-5 etasjer med mulighet for 7 etasjer ved markeringer eller andre særlige hensyn. Bebyggelse foreslås med varierende høyder på 4-7 etasjer, hvor det trappes ned mot vestre bekkedrag og er noe lavere langs Stålverkskroken. Nærområdet domineres hovedsakelig av høyder på 5 etasjer med en tilbaketrukket 6. etasje. PBE vurderer at også planområdet kan tåle høyder på 5 etasjer med inntrukket 6. etasje. Vi er positive til en lavere bebyggelse sør i planområdet mot Stålverkskroken, som gir gode solforhold i de innrammede uterom. PBE ser ikke at planområdets beliggenhet tilsier en markering på 7 etasjer.

Vestre bekkedrag skal gå i regulert friområde og skal være 12-15 meter bredt. PBE mener derfor at friområdet, som i dag er regulert i 12 meters bredde, må utvides til 15 meter i tråd med BYMs uttalelse. Vestre del av planområde må avgi 3 m til friområde for å kunne opparbeide ønsket parkdrag.

Oppsummert sier PBE følgende: Vi anbefaler at felt H inkluderes i planområdet, PBE støtter en forbindelse gjennom planområdet som knytter området bedre til friområde i Tiedemannsparken og som opprettholder forbindelsen slik som i VPOR.

Bebyggelsen kan ha maks 5 etasjer høyder med inntrukket 6. etasjer. PBE ser ikke at planområdet utpeker seg for 7 etasjes bygg.  Bebyggelse plasseres ut mot Gladengveien som styrker gaterommet og skaper et indre gårdsrom ut mot vestre bekkedrag.

Nå skal det nok sies at Ferd og PBE over flere år har utvekslet synspunkter på dette området, så det kan gå fortere enn vanlige byggesaker. Prosjektet kommer også ut på offentligettersyn når man kommer så langt i saksbehandlingen.

 

Les område- og prosessavklarings dokumentet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon på dette området

 

Felt i og j ferd 2 Felt i og j ferd 1

Felt i og j ferd 3 Ferd G12 safe as milk 006