Ferd fremmer ny reguleringsplan for Gladengveien 12 og 14 på Ensjø – Omregulering fra industri til boligformål

Felt i og j ferd Felt i og j ferd 3

Da har Ferd endelig bestemt seg hvordan de vil gjøre det og fremmer egen regulering av Gladengveien 12 og 14 på Ensjø. Det har vært litt fram og tilbake med dette prosjektet. Første gang Ensjø aktuell informasjon skrev om det var i oktober 2014 og man stoppet opp i februar 2016. Så i Juli 2016 startet man opp igjen med litt underhånden kontakt med kommunen (dokumenter havnet i postjournalen og ikke i saksinnsyn hos pbe) og nå i juni 2017 har man bedt om oppstartsmøte med Plan og bygningsetaten.

Gladengveien 12 og 14 vil få arbeidsnavn felt I og J i Tiedemannsbyen.  Det skrives i dokumentene at man med bakgrunn av overordnede føringer ønskes det utviklet et prosjekt med bymessige kvaliteter, høy arealutnyttelse og gode uterom. Organiseringen av bygningsvolumene baserer seg på en urban side mot Gladengveien og en grønn side mot vest. Det er ønskelig å opprette en kvartalsstruktur som åpner seg opp mot vest. Grøntarealene i gårdsrom tenkes tilkoblet i forlengelse av Hovinbekken. På bakkeplan mot øst ønskes det aktive fasader ut mot nye “Gladenggata.” Prosjektet sees i sammenheng med utviklingen av felt G, H og Ensjøbyen som helhet.

Gladengveien 12 og 14 dvs. dette prosjektet ligger i det som omtales som randsonen på Ensjø. I planleggingsprogrammet omtaler man at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

Det sies også at det er netto byggetomt som skal legges til grunn for utregningene

I de innsendte dokumentene/skissene som er vedlagt kan man lese at Brutto tomt i dette prosjektet er på = 8590.00 m2 og Ferd planlegger å bygge 14420 m2 (bolig= 13770 m2 og Næring= 650 m2) med bebyggelse. Det gir en totalutnyttelse på = 167%. Men så er det slik at som skrevet over at det er nettobyggetomt som skal legges til grunn og da ser regnestykket ut litt annerledes

Netto tomt oppgis til å være 6440 m2 men man skal fortsatt bygge 14420m2 og da blir total utnyttelsen på 224% og det er betydelig over det som er beskrevet i Ensjøplanen som sier max 150 prosent.

Videre skrives det at høyden på bygningene blir 4 til 7 etasjer og dette er innefor planen hvis man oppfyller kravet om at Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

Dette ser ut som et vanlig tradisjonelt boligprosjekt uten de store arkitektoniske kvalitetene, men de har lagt inn et hus i gårdrommet som ser ut til å være i tre og som har litt annerledes former. Så spørs det om PBE lar seg overbevise. I prosjektet til OBOS i Grenseveien 69 så fjernet man en blokk som lå inne i gårdsrommet, for å gi bedre uterom.

Nå kommer denne saken til å gå som en vanlig reguleringssak igjennom plan og bygningsetaten. Jeg er usikker på om de har varslet oppstart igjennom annonser og nabovarsel enda.

Men det er allerede nå mulig å ta kontakt med PBE for å komme med innspill. Nå skal det nok sies at Ferd og PBE over flere år har utvekslet synspunkter på dette området, så det kan gå fortere enn vanlige byggesaker. Prosjektet kommer også ut på offentligettersyn når man kommer så langt i saksbehandlingen.

Vi kommer uansett til å høre mer om dette prosjektet fremover.

 

Les oppstarts dokumentet

Se skisse prosjektet om denne saken

Les sak fra oktober 2014 om dette prosjektet

Les sak fra februar 2016 om dette prosjektet

Les sak fra juli 2016 om dette prosjektet

 

 

Felt i og j ferd 1 Felt i og j ferd 2

Ferd G12 safe as milk 002 Ferd G12 safe as milk 006

Ferd G12 safe as milk 015Ferd G12 safe as milk 010