JM sine boligplaner langs Grenseveien på Ensjø! Hovinveien 45

JM har kjøpt alle eiendommene som ligger langs Grenseveien fra Hovinveien frem til Gladengveien. Oppkjøpet er gjort over tid og ble sluttført i 2011 og kostet 121 millioner kroner til sammen. De er allerede i gang med bygging på eiendommen som nå har adresse Hovinveien 45 b-h og som huser boligprosjektet Hovinbekken. Her er det solgt 98 av i alt 115 leiligheter. Grunnarbeidene er i gang og kjeller er i ferd med å bygges. Her tar jeg for meg prosjektet Hovinveien 45!

Planene for de andre områdene JM har kjøpt er i god gang og for eiendommen som heter Hovinveien 45 og som i dag til daglig er Shell i Grenseveien, så skal man bygger boliger og næring. Denne butikken var opprinnelig planlagt i Hovinbekken, men av praktiske årsaker ble den flyttet til området der Shell ligger. Denne tomta ble kjøpt for 31,5 millioner kroner. Den nye lokaliseringen av dagligvarer mot hjørnet Hovinveien/Grenseveien er mer hensiktsmessig både for beboere, kunder og varelevering da trafikken til dagligvare avvikles tidlig i felles avkjørsel og ikke dras inn i gårdsrommet.

På Hovinveien 45 skal det bygges 70 leiligheter på ca. 7000 kvadratmeter og butikk arealer på 1300 kvadratmeter totalt blir dette 8600 m2. I følge planleggingsprogrammet for Ensjø så skal ikke bygg overskride 7 etasjer, men JM har to alternativer ett på 8 og ett på 6 etasjer. Total utnyttelsen i følge JM på 166 prosent som allerede er i overkant av hva planprogrammet tillater.

Dette området ligger i randsone området og der er det tillatt TU på 120 til 150%. Det at utbyggere legger seg over det høyeste nivået er snarere regelen enn unntaket. For i alle prosjekter på Ensjø prøver utbyggerne å få mest mulig areal inn i byggene, selv om det er vedtatt noe annet i overordnede planer.

I alternativ 1 markeres det nordøstre hjørnet av den nye Ensjøbyen med et 8 etasjer høyt boligbygg, mens bygget sør for bekken er 6 etasjer høyt. Langs Hovinveien er det lagt et 1-etasjes forretningsbygg (dagligvarer) med uteoppholdsareal for boligene på taket. Selve taket terrasseres ned mot terreng i sør og Hovinbekken.

I alternativ 2 er boligbebyggelsen langs Grenseveien 6 etasjer høy. Forretningsarealet ligger som et volum på en etasje langs Hovinveien med et 2-3 etasjers boligbygg og uteoppholdsareal for boligene på taket. Også i denne løsningen terrasseres taket ned mot terreng i sør og Hovinbekken. I denne løsningen er ikke markering av hjørnet ut mot krysset Hovinveien – Grenseveien vektlagt, mens gaterommet langs Hovinveien blir tydeligere markert med boligbygget på 2-3 etasjer over forretningsbygget

JM er tydelige på at de ønsker å jobbe for alternativ 1.

Nysgjerrig? Her kan du lese hele planbeskrivelsen

Ønsker du å lese flere saker om JM, så klikker du her eller benytter du søkefeltet på siden