Informasjonsmøte om store utviklingsplaner for Oslo Sporveiers område på 52.000 kvadratmeter mellom Helsfyr, Etterstad og Brynseng i nabolaget til Ensjø

Selv om det er utenfor det området Ensjø aktuell informasjon skriver om til vanlig, så velger jeg å lage en sak på planene for dette store prosjektet. På samme måte skrev jeg om Entra sitt store oppkjøp av næringsarealer i det samme området i juli 2018.

Planområdet på ca 52.000 kvadratmeter er lokalisert på Etterstad i bydel Gamle Oslo, 3 km fra Oslo Sentralstasjon. Planområdet ligger mellom Helsfyr, Etterstad og Brynseng og består i hovedsak av Sporveiens driftsbase, med adresse Etterstadsletta 48.

Sporveien AS foreslår å oppgradere eksisterende driftsbase ved bl.a. å bygge lokk over, samtidig som området utvikles med boliger og næring. Utbyggingen skal bidra til å binde Etterstad, Bryn og Helsfyr bedre sammen ved at det etableres nye forbindelser og møtesteder i området. Planarbeidet skal vurdere to alternativer for utvikling innenfor planområdet. Planforslagets konsekvenser for miljø og samfunn skal utredes i en egen konsekvensutredning.

Det er i Strategisk plan for Hovinbyen og i Planprogrammet for Helsfyr lagt stor vekt på behovet for samspill og bymessig utvikling mellom Helsfyr og Bryn. Helsfyr skal sammen med Bryn utvikles til et bymessig, sammenhengende og flerfunksjonelt tyngdepunkt. Planområdet som i dag i hovedsak består av en åpen driftsbase for t-banenettet, sammen med t-banespor i dagen, utgjør en barriere i området.

Hensikten med dette planarbeidet er å oppgradere Sporveiens driftsbase som en klimatisert base og dermed muliggjøre bymessig utvikling i området. Med dette grepet kan området rundt og over basen, utbygges med boliger og næring og det kan etableres nye forbindelser og plasser/torg. På den måten kan området bli en del av ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, samtidig med at byens behov for areal til teknisk infrastruktur sikres.

I forslag til planprogram er det beskrevet to planalternativ som skal utredes i planprosessen, før et planforslag utarbeides. Begge alternativ skal belyse potensialet for bymessig og helhetlig byutvikling mellom Helsfyr og Bryn, men innebærer ulik grad av lokk over T-banesporene. Begge alternativ viser mulighet for å utvikle området for både næring og boliger i området mellom Helsfyr og Bryn, men en viktig forskjell er at planalternativ 1 er uten lokk over T-banesporene, og planalternativ 2 er med delvis lokk over T-banesporene øst for nåværende tunnelmunning. Planalternativ 2 inneholder i tillegg også forslag om å vurdere å forlenge lokket over driftsbasen, slik at det i praksis vil fungere som et lokk over T-banesporene øst for basen.

Planområdet utgjør ca. 52.000 m2, mens selve utbyggingsområdet er på ca. 35.000 m2. I forslaget ligger det en ambisjon om å regulere ca. 250 nye boliger og maks ca. 1.000 nye arbeidsplasser.

Vil du vite mer så kan du delta på Informasjonsmøte som holdes onsdag 18.november kl.1800 til kl. 19.30. Av smittevernhensyn gjennomføres møtet digitalt. Du logger deg på via en lenke til møtet. Denne finner du på nettside www.sporveien.com under «våre prosjekter» «Etterstad base». se lenke nr 2 under denne saken.

Du har også muligheten til å komme med innspill til prosessen igjennom å sende inn kommenterer og meninger. Sjekk den første lenken under. Fristen for å komme med innspill er 23.desember 2020

 

Les mer om denne saken på kommunens side

Se også Oslo Sporveiers side om dette prosjektet

Se oppkjøpet til Entra