Hedmarksgata 13 til 15 på Jordal er ute på offentlighøring! Plan og bygningsetaten kutter 3 etasjer i utbyggers forslag – i nabolaget til Ensjø

Hedmarkgata 13 skisse 2 Hedmarksgata-15

Som Ensjø aktuell informasjon skrev i mai så varslet plan og bygningsetaten at de ville fremme eget forslag i saken om Hedmarksgata 13 til 15. Nå er saken ute på offentlighøring og den er lagt ut på kommunen sider med gyldighet fra 27.august. Høringsfrist er 8.oktober.

Plan og bygningsetaten har gjort som de har varslet tidligere. De har redusert høyden i prosjektet fra det høyeste 8 etasjer til 5 etasjer. Plan- og bygningsetatens alternativ viderefører forslagstillers form og formål, men har reduserte høyder som er i tråd med kommuneplanens høydebestemmelser.

Planforslaget vil på den måten også gi en god tilpasning til omkringliggende bebyggelse både når det gjelder form og høyder. Planforslaget sikrer også en avstand på 4 meter fra eiendomsgrensene i nord og øst. Reduserte høyder vil også begrense skyggevirkningene på tilgrensende eiendommer rundt planområdet. Alternativet sikrer at utearealet mellom lokket i bakgården og tilgrensende arealer gis en god terrengtilpasning og skjerming til de tilliggende eiendommene i øst. Alternativet sikrer at en del av Hedmarksgata, fra Strømsveien til Odalsgata, oppgraderes

Utbygger har tiltros for mange innspill ikke ville justere sitt hovedalternativ så mye at man kunne komme plan og bygningsetaten i møte. Eiendommen er på 3230 m2 og forslaget slik det ligger fra forslagstiller har et areal på 10210 m2 til bolig og 2407 m2 til næring. Det foreslås bebyggelse på 4 til 8 etasjer, med høyeste gesims på kote 76,5 meter. Utbygger foreslår at det skal bygges 8 etasjer på det høyeste og at dette trappes noe ned mot krysset Hedmarksgata/Numedalsgata. Antall leiligheter i prosjektet er planlagt til ca 100 leiligheter.

I plan og bygningsetaten sitt alternativ er det lagt opp til at man legger høydene på 5 etasjer og at man tillater 6725 m2 med bolig og 1710 m2 med næring. Med færre kvadratmeter så blir det også færre boliger, uten at det er gitt et tall på antall boliger.

Plan og bygningsetaten er tydelige på at forslagstillers planforslag er i strid med kommuneplanens høydebestemmelser.

I lenkene under kan du finne utlysningsteksten, lese dokumenter og skaffe deg mer informasjon om dette planforslaget. Det gjør deg i stand til å ta stilling og gjøre deg opp din egen mening om saken.

Nå som dette prosjektet er sendt ut på høring så kan naboer, sameier og borettslag i nabolaget eller deg som er engasjert og opptatt av ting i nabolaget sende inn høringssvar. Fristen for å sende inn svar er 8.oktober.

 

Se kommunes sider med den offentlige høringen

Les dokumentet som er skrevet og følger høringen

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon om dette prosjektet

(Bilde under er prosjektet med 5 etasjer)

hedmarksgata 13 pbe

Hedmarksgata13 (3) Hedmarksgata13 (15)

Hedmarksgata 15 c Hedmarksgata13 (5)