Har egentlig Vålerenga økonomisk bæreevne til å bygge stadion på Valle Hovin, i nabolaget til Ensjø?

 

vif

Ja da, jeg ser også at stadion anlegget er kommet opp og at arbeidet pågår for fullt. Men spørsmålet jeg stiller er likevel meget betimelig og relevant. Har egentlig Vålerenga økonomisk bæreevne til å bygge stadion på Valle Hovin i tråd med bystyre vedtaket fra 2008?

Ensjø aktuell informasjon har fulgt med på hele reisen Vålerenga har gjort med dette prosjektet. Fra man startet med et betydelig lobby arbeid får å få de politiske partiene i Oslo til å gi Vålerenga en tomt til stadion for kr 1.- igjennom reguleringen og fram til i dag. Jeg skal ikke ta hele historien men oppsummere helt enkelt.

Vålerenga har fått tomta for kr 1.- og de har selv (sammen med en profesjonell aktør) drevet fram reguleringsplanen og fått denne vedtatt.

De har solgt det meste av tomta videre til NCC for mange millioner (300) og NCC har solgt deler av eiendommen videre til Selvaag for å bygge boliger (Hovinenga). NCC vil selv bygge næring (Valle wood). Betalingen NCC gjør går inn i stadionprosjektet til en kostnad på 720-800 millioner kr.

VIF har i tråd med de opprinnelige planene fått en videregående skole inn i bygget, som selvsagt bidrar betydelig med økonomi. Leieavtale på 30 år med kommunen.

VIF har «tvunget» inn en ny barnehage inn i prosjektet (åpenbart kun får å få øke inntekter). Her gikk de høyt over hodene på mange og gikk rett til byrådet for å overkjøre alle faginstanser som var negative. Dette barnehage prosjektet var ikke med i de opprinnelige planene.

Tomta de kjøpte på Valle Hovin var mye større enn de hadde behov for og det ble lagt inn grønne områder som erstatning for de områdene stadion, næring og bolig bygger ned. MEN på grunn av dårlig økonomi vil de bygge ned ytterligere et område som i planen er regulert som friområde, uten å levere erstatnings område. Dette gjelder Grenseveien 84 ved inngangen til innspurten, forslag sendt inn i april 2016

Her kan man lese i dokumenter, sitat: «Vålerenga kultur- og idrettspark AS ønsker å omregulere kommunens tomt i Innspurten fra park til boligområde med noe næring. Det foreslås et lamellbygg for ca. 55 leiligheter langs Innspurten som trappes opp fra 5 etasjer i øst til 10 etasjer i vest. Plan- og bygningsetaten mener at tomten bør opparbeides som park fordi den er nødvendig for den offentlige byrom- og grønnstrukturen i Hovinbyen og på Helsfyr. Tomten egner seg ikke til bebyggelse med støyfølsomme bruksformål. Etaten vil avslå å fremme et planforslag til behandling som innebærer at tomten omreguleres til byggeområde.» sitat slutt

Det siste som nå skjer er at Vålerenga ikke ønsker å opparbeide infrastrukturen de igjennom reguleringsplanen selv har sendt inn og fått vedtatt, fordi det koster for mye. Derfor forsøker man å endre rekkefølgekravene.

Sitat. «Vålerenga kultur- og idrettspark AS foreslår å endre rekkefølgekrav om opparbeiding av Grenseveien som regulert i detaljplan for Innspurten – Valle Hovin – Vålerenga stadion, S-4791 som ble vedtatt 03.09.2014. Den foreslåtte endringen vil gi Vålerenga kultur- og idrettspark AS brukstillatelse for Vålerenga stadion, ny videregående skole og 60.000 m2 kontor uten å måtte opparbeide Grenseveien som regulert, blant annet med kollektivfelt og sykkeltilrettelegging. Kravet om opparbeidelse foreslås skjøvet til skøytehallen som skal oppføres av annen aktør.» sitat slutt

Det de i realiteten forsøker å gjøre er å løpe fra allerede inngåtte avtaler og forpliktelser om kostnader til å opparbeide området i tråd med det reguleringsplanen sier og dermed bryte fremforhandlede utbyggingsavtaler. Vålerenga benytter nå alle sine politiske kontakter for å spare penger og slippe sine forpliktelser som de har akseptert ved å ta imot tomta for 1.- kr.

Jeg vil bruke ordene til en nær samarbeids partner av Vålerenga, NCC som kjøpte tomta av Vålerenga og som åpnet muligheten for at det i heletatt kunne bygge en stadion.  I brev til kommunen 3 april som gjelder den nye høringen om Forslag om endring av rekkefølgekrav om veiopparbeiding sier NCC Sitat:

«Denne forutsetningen er, slik vi ser det, avgjørende for VKIPs evne til å sluttføre stadionprosjektet»

«Ser vi altså realistisk på situasjonen; VKIP har ikke midler til å gjennomføre Grenseveien.»

«Vår forståelse av VKIPs økonomiske situasjon tilsier at VKIP er helt avhengig av vår økonomiske bistand.»

Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn at Vålerenga har havnet i en dyp økonomisk utfordring rundt dette stadion prosjektet.

Jeg er kjent med at Vålerenga bruker mye politisk kapital opp mot de politiske partiene på rådhuset, bydelsutvalg og enkelt politikere for å forsøke å komme seg ut av dette økonomiske uføret. Blant annet igjennom å ha forsøkt å påvirke innspill i den nye offentlige høringen som på gikk fram til 3.april.

Min påstand er at det Vålerenga forsøker å gjøre, aldri ville blitt akseptert om det var en vanlig utbygger som hadde forsøkt på det. Eller vi kan igjen bruke ordene til NCC fra brevet 3 april.

Sitat «Vi registrere at mange ulike fagetater i kommunen uttrykker skepsis til planforslaget. Vår umiddelbare reaksjon på forslaget var også negativ. Etter å ha vurdert (mangel på) alternativer, ser vi likevel at det er tvingende nødvendig med en løsning. Vi tør håpe at saken snarest mulig løftes på høyeste mulig nivå i kommunen slik at kommunen kan opptre samlet og enhetlig i videre prosess med VKIP og oss.» sitat slutt.

Helt på slutten en rask repetisjon av hva som er vedtatt i bystyrevedtak 14.05.2008:

Bystyret ber byrådet overføre tomt som muliggjør stadionanlegg på Valle Hovin til Vålerenga Fotball for kr 1 under følgende forutsetninger:
• Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball fremmer forslag om regulering av et spesifikt område. Reguleringen må inkludere fotballstadion, skøytehall, næringsarealer og offentlig formål. Trafikkløsninger må også inkluderes i saken.
• b) Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage og en skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse.
• c) Bystyret ber byrådet legge fram for bystyret en sak som inneholder forslag til kontrakt med Vålerenga Fotball, totalentreprise fra entreprenør fremkommet etter anbud og en samlet oppstilling som viser at stadionanlegget og at de arealer som skal beholdes av Vålerenga Fotball lar seg finansiere ved hjelp av øvrige arealer. Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball står som byggherre, og at Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomisk forpliktelse eller risiko.

Så min påstand er at Vålerenga ikke har/hadde økonomisk ryggrad til å bære et slik stort prosjekt i tråd med bystyrevedtaket fra 2008. Men til alle Vålerenga tilhengere som nå føler seg opprørte, stadion kommer til å bli ferdigstilt og første kamp blir nok i august/september.

Les om de økonomiske utfordringene 

Les høringssvaret fra NCC

Les tidligere sak om Valle Wood