Eierne av Grenseveien 95 på Helsfyr/Ensjø vil omgjøre næringseiendom til boliger

Eierne av Grenseveien 95 har i slutten av oktober tatt kontakt med plan og bygningsetaten og bedt om oppstartsmøte for å konvertere næringseiendommen om til boligbebyggelse. Eiendommen ligger ved siden av Grenseveien 97 hvor Veidekke har store boligplaner, på andre siden av grønnvoll allee ligger den fremtidige barneskolen på Ensjø i Grenseveien 91 og bak eiendommen ligger Den videregående skolen F21. Foran bygningsmassen ligger den vernede grønnvoldgård hvor det etter planen skal bli ett større friområde.

I dokumentet kan man lese at det planlegges 50 leiligheter.  Planen som er beskrevet ser ut til å være innenfor gjelden planer for Ensjø.

I dokumentet skriver forslagstiller: «Forslag til ny reguleringsplan for eiendommen innebærer ikke etablering av ny bebyggelse, men det er ønskes åpning for påbygg i en etasje på eksisterende kontorbygning. Illustrasjonene viser en situasjon der de lyse arealene over terreng er konvertert til boligformål. I denne situasjonen kan det bli aktuelt å rive dagens midtparti, som består av et innglasset atrium, for på den måten å få mer lyse fasadeflater for boliger. Ved å rive bygningens midtparti vil man også få mulighet til gjennomgang fra Grønvold gård mot vest, og noe av de mørke underetasjene i bygningen vil kunne få dagslys mot vest. Kjøreadkomst til garasjeanlegg foreslåes opprettholdt sørvest på tomten, men kan evt. flyttes internt i bygningen. Dagens overflateparkering vil i et slikt scenario bli fjernet.

Grønvold gård bør settes i stand, og det er et ønske å finne en utadvendt virksomhet som kan bruke bygningene på en måte som gjør at gården blir en ressurs for hele nærområdet. Arealene øst for Grønvold gård settes av til offentlig park, i tråd med overordnete planer. Uteoppholdsareal for ny boligbebyggelse løses på arealene nærmest bygningen, mellom bygningen og Grønvold gård, samt på felles takterrasse. Direkte tilgang til arealer som avsettes til offentlig park forutsettes medføre at arealstørrelser for områdetype 2 kan legges til grunn, og at eventuelle avvik fra noen detaljerte krav kan diskuteres utfra muligheter for avvik ved transformasjon av bebyggelse til boligformål.»

Ensjø aktuell informasjon har tidligere spådd at store deler av næringseiendommene på Helsfyr vil bli transformert til boliger og at den tunge og høye utnyttelsen for området som tidligere har vært planlagt, må revideres og man må planlegge utifra at dette blir et nytt boligområde med gode og akseptable bomiljøer. Det betyr mer friarealer og lavere utnyttelse.

 

Les dokumentet som er sendte inn

Se illustrasjoner som er sendt inn

Les tidligere sak om Grenseveien 97