Det foreslås høyhus og økt volum i planprogram for eiendommen Grenseveien 99 til 107 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

Det varsles fra kommunen at man starter opp arbeid med planprogram for eiendommen Grenseveien 99-107. Saken startet opp i oktober 2020 og har bare vokst i størelse om omfang. Totalhøyden i tidligere planforslag var 56,7 meter, dette er i det nye forslaget økt til 63,5 meter!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere omtalt dette arbeidet i flere saker. Nå er man kommet så langt at man varsler oppstart av planprogram og dette vil legge betydelige føringer for regulering som skal vedtas senere.

Det skrives i dokumentene at «Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to næringsbygg, 2-16 etasjer, med blant annet utadrettet virksomhet og kulturformål fortrinnsvis i 1. og 2. etg, samt deler av U-etg. Varierte bygningsvolumer med fokus på å styrke krysset Grensesvingen/
Grenseveien og å ramme inn et nytt torg, samt sikre en høydemessig overgang til
Grønvold Hageby, gir gode overganger til omgivelsene.»

Det skrives videre at «Det opplyses om at utforming av planforslaget med saksnummer 202017619 i planinnsyn har gjennomgått endringer av bla høyder og utnyttelse i etterkant av PBEs
område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet, og følgelig er illustrasjoner også
endret. Illustrasjonene i planprogrammets alternativer er gjeldene for uttalelser til
varsel om oppstart planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram.» Dette betyr at man har øket høydene fra 14 til 16 etasjer på deler disse eiendommene.

Plan og bygningsetaten skriver i et referat at «Vi påpeker at vi fremdeles fraråder høyder over 42 m, samt at det er knyttet høy reguleringsrisiko til planarbeidet.»

Det er mulig å komme med innspill til planprogrammet og det kan være lurt å gjøre dette nå. Det er ikke mange som bor i dette området på Helsfyr, men beboere i Grønvold Hageby, Vallefaret og Hovinenga bør nok kjenne sin besøkelses tid.

Fristen for å komme med innspill er 19. november!

Forslag skal sendes til arkitekten for prosjektet. Men forslag bør også sendes til Plan og bygningsetaten, slik at andre som ønsker å sende inn innspill lettere kan se hva som er sendt inn fra andre.

 

Her er lenke til hele saken med hvor innspill skal sendes

Les dokumentet om planprogram som er fremmet

Les referatet der PBE fraråder høydene

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell Informasjon!