Da har to av de store Svartpoppel trærne i Malerhaugveien på Ensjø blitt kuttet ned!

Malerhaugveien-19-005 Tre i malerhaugveien 2 002

Oppdatering!

Vedkommende som har felt trærne har gjort en henvendelse til Plan og bygningsetaten 20.mars med forespørsel om felling av trær på eiendommen. Plan og bygningsetaten har 23 mars. svart Sitat «Reguleringsplanen som gjelder for eiendommen har ikke egne bestemmelser om trær. Det er derfor ikke nødvendig å søke om dispensasjon for å felle to trær på eiendommen» sitat slutt

Så fellingen av trærne er gjort lovlig, men det kan være lov å spørre seg om følgende, hvorfor sier plan og bygningsetaten 25 januar Sitat «Trær PBE mener at det er viktig at Grønvoll Allé bevares som en allé. Bymiljøetaten (BYM) uttalte til oppstart at det er flere større trær innenfor planområdet langs Grønvoll allé som er registrert i FKB (Statens kartverk) naturinfo/biologisk mangfold (anslagsvis fire trær), at det ikke bør gjøres inngrep som forringer deres levekår, og at etablering av nye trær bør gjøres i samarbeid med BYM. PBE mener derfor at BYM må kontaktes for å avklarte de nevnte forholdene.» sitat slutt

Det er ganske merkelig at noen hos PBE «gir» fellingstilatelse når andre mener at de skal tas vare på!

 

I løpet av tirsdag 18.april og onsdag 19.april har to av de store trærne på eiendommen Malerhaugveien 19/21 blitt kuttet ned. Dette er to av flere trær på denne eiendommen og i Grønnvoll allè som er veldig gamle. Ved å sjekke opp mot gamle kart og flyfoto kan man se at Treet kan sees på kart fra 1947 og er dermed over 70 år gammelt.

Det er imidlertid interessant å kjenne til at denne eiendommen er solgt til Eiendomsutvikleren Urbanium og man er inne i en prosess der man ønsker å rive det gamle lagerbygget og bygge boliger på eiendommen. I forbindelse med de interne kommunale høringene har Bymiljøetaten skrevet dette i hørings notatet sitt datert 17.august 2016.

Sitat «Det finnes større trær innenfor planområdet langs Grønvoll allé som er registrert i FKB (Statens kartverk) naturinfo/biologisk mangfold (anslagsvis fire trær). Det må etterstrebes å bevare disse biologisk viktige trærne som bidrar sterkt til grøntpreget i området, og det er viktig at det ikke legges opp til inngrep på eiendommen som forringer deres levevilkår. Det ønskes også at nye trær skal etableres på stedet i samarbeid med BYM for å sikre at gaten beholder sin utforming som allé.» sitat slutt

Utbyggers arkitekt har fått utarbeidet en rapport om trærne datert 7 november 2016. Der skrives det blant annet sitat «Det ble registrert flere store trær i planområdet langs Malerhaugveien. Trærne ble bestemt til å være en variant av svartpoppel (Populus nigra). Svartpoppel er en fremmedart, dvs at arten er ikke hjemmehørende i Norge. Svartpoppel er vurdert til ingen kjent risiko (NK) på svartelista (Gederaas m.fl. 2012) og er dermed en lite truende art. Men med bakgrunn i at dette er en fremmed art, er det i utgangspunktet greit å fjerne trærne såfremt de ikke utgjør et viktig habitat for truede eller sjeldne arter.» sitat slutt

Ett annet sted i rapporten står det Sitat «Fjerning av Poppeltrærne langs Malerhaugveien vil mest sannsynlig ikke ha noen særlig negativ konsekvens for det biologiske mangfoldet i området. Det er allikevel tilrådelig som et avbøtende tiltak at trærne erstattes med nyplantede trær et annet egnet sted innenfor planområdet.» sitat slutt

I dialogmøte 25.januar 2017 skrives det i referatet fra møtet mellom kommunen og utbyggerne.

Sitat «Trær PBE mener at det er viktig at Grønvoll Allé bevares som en allé. Bymiljøetaten (BYM) uttalte til oppstart at det er flere større trær innenfor planområdet langs Grønvoll allé som er registrert i FKB (Statens kartverk) naturinfo/biologisk mangfold (anslagsvis fire trær), at det ikke bør gjøres inngrep som forringer deres levekår, og at etablering av nye trær bør gjøres i samarbeid med BYM. PBE mener derfor at BYM må kontaktes for å avklarte de nevnte forholdene. Byantikvaren (BYA) bør kontaktes mtp bevaringsverdiene til alléen, som en del av gårdsanlegget til Grønvoll gård. FS mener at hvis trærne skal ivaretas så må bebyggelsen trekkes inn og er negative til dette. PBE ønsker derfor, som nevnt ovenfor, at FS tar kontakt med BYM og BYA for å avklarte de nevnte forholdene.» sitat slutt

Det fremkommer ikke noe dokument i utbyggingssaken som gjør at utbygger lovlig kan kutte ned trær.  Det skal imidlertid sies og når man ser på bildene kan det se ut til at det ene treet var ganske hult innvendig fra roten og to meter opp i stammen. De andre var fjernet men roten viser litt morken innmat der også. At det kanskje kunne rettferdiggjøre å kutte de ned vet jeg ikke.  Men, jeg er ikke en fagmann på dette med trær og kan dermed ikke uttale meg om fellingen av treet var nødvendig utfra sikkerhetshensyn eller ikke.

Men jeg er ganske god til å spekulere og derfor kan man spekulere på om nedkuttingen av disse træne har noe med de kommende boligene og muligheter for utnyttelsen av tomta å gjøre. Ser man på Plan og bygningsetaten sine innspill og Bymiljøetaten sine innspill så er det mye som taler for at disse gamle trærne er betydelig til hinder for utbygger i å kunne utnytte tomta maksimalt til boliger.

MEN nå er ett av hindrene borte.

 

Les sak om oppstart av boliger på denne eiendommen

Les hele referatet fra dialogmøtet 25.januar

Les rapporten om trærne

Les om denne eiendommen i Ensjø før og nå

 

Bilde øverst til venstre i saken er fra november 2016. Da andre bildene er fra april 2017 og Svart/hvitt bildet er fra 1953, der man også kan se treet.(tilhører Oslo Bymuseum/Leif Ørnelund)

Malerhaugveien-19-a tre i Malerhaugveien 004

tre i Malerhaugveien 020 tre i Malerhaugveien 003

Tre i malerhaugveien 2 004 Tre i malerhaugveien 2 007