Byrådsavdelingen instruerer Plan og bygningsetaten til å akseptere høyere bygg og dårligere uteoppholdsarealer i boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 på Ensjø/Helsfyr

Grenselunden skisser c Grenselunden skisser a

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om boligprosjektet Grenselunden. Den siste saken som ble skrevet 3.mai og siste avsnitt var slik, sitat «Nå ligger saken i Rådhuset for vurdering og oversendelse til byutviklingskomiteen og jeg regner med at telefonene gløder og brev sendes. Får nå forsøker utbyggerne å trekke i alle tråder og kontakter de kjenner for å sikre investeringen sin.» sitat slutt

Greit å minne om at utbyggerne bak selskapet Ensjøåsen Invest som eier Grenseveien 97 ans. Dette eies av Canica AS (Stein Erik Hagen), Macama AS (Erik Bøhler), Pagano AS (Tove Kvammen Midelfart) Niki as (Torgeir Mjør Grimsrud) disse 4 største selskapene eier over 70 prosent av selskapet. En del mindre selskaper der 3 eier ca 10 prosent er Samsø as, Trestø invest as og Femstø as alle disse er kontrollert av forskjellige deler av familien Gahr Støre.

Nå har deres «klager» åpenbart blitt hørt for i brev fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Plan og bygningsetaten datert 30. juni ber byrådsavdelingen om følgende sitat: «Byrådsavdelingen ber om at det fremlegges et alternativ 3 for politisk behandling, der felt A tas ut av planforslaget som i Plan- og bygningsetatens alternativ 2, men hvor feltene B, C og D reguleres i samsvar med alternativ 1.» sitat slutt. Det er ikke byråden selv som har undertegnet brevet, men dette skjer nok ikke uten hans godkjenning.

Konsekvensen av dette er at byrådsavdelingen går i mot sin egen fagetat og åpenbart vil tillate at planprogrammet for Ensjø brytes og som PBE selv sier sitat «PBE har vurdert at høy arkitektonisk kvalitet, gode uteoppholdskvaliteter for boligene og hensyntagen til stedets identitetsskapende elementer er viktige og avgjørende premisser i utformingen av planforslaget når det utfordrer overordnede føringer med hensyn til høyde og utnyttelse. Etaten mener at disse premissene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forslagsstillers alternativ 1og opprettholder derfor etatens alternativ 2 med reduserte byggehøyder.» sitat slutt

Planleggingsprogrammet for Ensjø definerer planområdet som <<randsone>> og åpner for bebyggelse i 4-5 etasjer og inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. PBE mener at også hensynet til gode uteoppholdskvaliteter for boligene og hensynet til omkringliggende verneverdige enkeltbygninger og bygningsmiljø er viktige og avgjørende premisser for fastsettelse av høyder.

Planområdet ligger inntil verneverdig bebyggelse og industrielt bygningsmiljø som er oppført på Byantikvarens Gule liste. Forslagsstillers alternativ 1 gir byggehøyder på 6-13 meter over nabobebyggelsen i Fyrstikkalléen 17, Fyrstikktorget og Fyrstikkalléen skole. I tillegg åpnes det for takoppbygg. PBE mener at også naboskapet til det verneverdige bygningsmiljøet tilsier moderate byggehøyder hvor en bebyggelse på 4 etasjer bedre ivaretar dette hensynet.

Forslagsstillers alternativ l legger opp til 7 etasjer og 4.520 m2 bolig på felt B. Uteoppholdsarealet for feltet (på tak) utgjør kun ca. 10 % av BRA bolig. PBEs alternativ 2, med reduserte byggehøyder i felt B til 4 etasjer, sikrer at uteoppholdsarealene for boligene utgjør 20 % av BRA bolig, noe som er i henhold til etatens forslag til utearealnorm og reguleringsbestemmelsene.

Forslagsstillers alternativ 1 legger opp til 6 etasjer på felt D. Uteoppholdsarealene for boligene ligger på nordvestsiden av blokkene. Sol/ skyggediagrammet viser at mer enn halvparten av felles uteområder blir liggende i skygge store deler av dagen (kl. 12 og 15) ved jevndøgn og 1. mai. Den 21. juni kl. 12 og 15 vil mer enn halve utearealet ligge i skygge. Først kl. 17 den 21. juni vil mer enn halve arealet være solbelyst. Etter Plan- og bygningsetatens vurdering gir dette ikke tilstrekkelige uteoppholdskvaliteter. I PBEs alternativ 2 er byggehøydene på felt D redusert til 4 etasjer. Reduserte byggehøyder vil gi mindre skyggelegging av både boligenes utearealer og Grønvoll plass og vil gi bedre solinnfall, uteoppholdskvaliteter og tilgjengelig uteareal pr m2 bolig enn i alternativ 1 og er samtidig bedre tilpasset omkringliggende høyder på verneverdig bygningsmiljø.

Det spesielle med denne saken er utbyggerne allerede annonserer og har lagt ut nettsider for prosjektet med høydene som de selv ønsker uten å ha noen vedtak i bystyret som godkjenner prosjektet. Derfor blir det enda merkeligere at  byrådet nå går inn og overstyrer plan og bygningsetaten og vil tillate at det bygges boliger høyere enn anbefalt og med 10% uteoppholdsarealer i enkelte felt og at uteoppholdsarealer vil ligge i skygge det mest av dagen i andre felt. Dette harmonerer ikke med god boligbygging, men kanskje har det noe med hvem som står bak prosjektet, ikke vet jeg.

 

Les Byrådsavdelingen sitt brev med instruksjon

Les pbe sitt brev der de opprettholder sin konklusjon i saken

Les tidligere sak om Grenselunden

Se hjemmesiden til prosjektet

Grenselunden skisser b Grenselunden trinn 1