Byrådet innstiller på å godkjenne boligprosjektet med 130 boliger i Stålverksveien 1 på Ensjø.

np-stalverk-b  np-stalverk-a

Da har Neptun Properties sitt boligprosjekt i Stålverksveien 1 på Ensjø funnet veien fram til politisk behandling og vil snart komme opp til behandling i Byutviklingskomiteen. Som Ensjø Aktuell informasjon har skrevet om i sommer når prosjektet ble oversendt til politisk behandling så støtter byrådet plan og bygningsetaten i dette prosjektet.

I saksdokumentene kan man lese: sitat «Prosjektet legger opp til en høyere utnyttelse enn det som er anbefalt i planleggingsprogrammet for Ensjø og kunne i større grad ha bidratt til en helhetlig og bymessig utformet bebyggelse. Byrådet mener generelt det er viktig at enkeltprosjekter i transformasjonsområder følger retningslinjene i de gjeldende områdeplanene, og ønsker å understreke dette. Det er grunnleggende viktig at områdeplaners retningslinjer følges i enkeltprosjekter for å sikre overordnede hensyn til kvalitet og bymessighet. I dette tilfelle mener byrådet imidlertid, under tvil, at en høyere utnyttelse kan tillates da høydene ikke anses å gi vesentlige negative virkninger for sol og uteoppholdskvaliteter på utearealene innenfor planområdet eller for omkringliggende boområder. «sitat slutt

Når man skriver at prosjektet får en høyere utnyttelse enn det planprogrammet omtaler så det må det kunne sies at dette prosjektet bryter veldig mye med Ensjøplanen, uten at politikerne ser ut til å bry seg noen ting om det. Prosjektet får en utnyttelse på 210 prosent der planen sier at det skal være 150 prosent.

I dokumentet sier man sitat «Foreslått utnyttelse er høyere enn anbefalt i Planleggingsprogrammet for Ensjø som har en føring om maks BRA = 150 %. Planforslaget har en utnyttelse på 169 %. PBE har da lagt tidligere industriregulert areal, nå foreslått friområde, i planområdet til grunn for en utregning av % -BRA som er sammenlignbart med føringene i planleggingsprogrammet. % – BRA beregnet av boligregulert del av planområdet er 210,6 %.» sitat slutt

Denne tolkningen bryter med intensjonen i planprogrammet!

Oppsummering av saken er følgende sitat «Neptune Properties AS foreslår å omregulere Stålverksveien 1 fra industri til boligbebyggelse, friområde og fortau. Eksisterende kontorbebyggelse rives og det kan oppføres to boligblokker i 6 etasjer der toppetasjen er tilbaketrukket. Forslaget antas å gi ca.130 leiligheter. All parkering legges under terreng. Planforslaget er i strid med føringer i Planleggingsprogrammet for Ensjø som angir høyder på maksimalt 4-5 etasjer og maks % – bruksareal (BRA) på 150 %. Planforslaget sikrer opparbeidelse av deler av Østre parkdrag med gjenåpning av Lillebergbekken langs grensen mot nordvest og Nordre tverrforbindelse langs grensen i nord iht. Veiledende plan for offentlig rom på Ensjø. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget da dets høyder ikke gir vesentlige negative virkninger for utearealenes sol- og uteoppholdskvaliteter. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering og konklusjon.»sitat slutt

Det er fortsatt mulig for naboer og bolig sammenslutninger i området å ta en deputasjon med byutviklingskomiteen, men det spørs om man kommer noen vei siden man opplever en stor enstemmighet i alle instanser rundet dette prosjektet.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les sak om Neptun Properties på Ensjø

Les dokumentet i saken innstilling-beskrivelse-stalverksveien-1