Planlegger 270 boliger + tårn på 19 etasjer på Ensjøveien 16 til 22 på Ensjø

Ensjøveien 16 til 20 028  ensjoveien-16-til-22-oktober-2016-plan

Det er en stund siden jeg har skrevet om Ensjøveien 16 til 22. Denne eiendommen har vært en gjenganger i saker her på bloggen. Det ble startet arbeid med planer for denne eiendommen så lang tilbake som i 2008 og i slutten på 2014 kastet man kortene og ville starte på nytt. Nå i oktober 2016 har man faktisk bekreftet med et brev at de gamle planene er skrinlagte.

Men som Ensjø aktuell informasjon skrev om i desember 2014 og i juni 2015 så hadde det kommet nye eiere inn i prosjektet og man hadde startet et arbeid med å se på nye løsninger. Se link nederst i saken.

Nå har man kommet et stykke videre med dette arbeidet. Det har vært avholdt oppstartsmøte og det har blitt gjennomført område- og prosessavklaring. Det er også vært diskutert grunnlaget for en utbyggingsavtale. Dette arbeidet stoppet opp i oktober 2015, så har det vært stille helt fram til oktober i år (2016)

Nå har det dukket opp nye skisser og man planlegger å gjennomføre et dialogmøte, samt at man varsler kunngjøring av oppstart av detaljregulering. Les utlysningsteksten her

Sitat «Ensjø Utvikling AS c/o Stor Oslo Eiendom AS ønsker å omregulere Ensjøveien 16-22 fra hhv.industri og grønnstruktur med kombinert formål til bolig/forretning/kontor og grønnstruktur med hovedvekt på omregulering til boligbebyggelse i henhold til overordnede planer. De ønsker å oppføre omkring 270 leiligheter totalt fordelt på flere bygningsvolumer. Mot Ensjøveien er det aktuelt med utadrettet næring i tilknytning til et torg mot nordvest. I sydøst planlegges det å omregulere kombinert utnyttelse i gjeldende parkdragsregulering slik at bebyggelse utgår.» sitat slutt

I de første kommentarene fra Plan og bygningsetaten som kom i område og prosess avklaringen i september 2015, så kunne man lese at de er opptatte av å beskytte Østre parkdrag og at de tenker på at de foreslåtte planene som gir en utnyttelse på nærmere 300 prosent er for mye.

sitat «4.1.4 Ny bebyggelse må ta bedre hensyn til Østre parkdrag og omgivelser i nordøst og nordvest I innsendte forslag vises en høy og tett vegg på inntil 9 etasjer mot Østre parkdrag. Denne veggen vil ligge tilnærmet rett vest for parkdraget, og vil kaste betydelige skygger på denne. Videre vil høydene i seg selv kunne virke privatiserende på det offentlige rommet som parken er ment å være, og de gir ingen god overgang mot den mer småskalerte og til dels bevaringsverdige bebyggelsen i øst. Bebyggelsens avstand til regulert parkdrag bør være minst 4 meter, slik Bymiljøetaten uttaler.

Mot nordøst foreslår forslagsstiller i alternativ 4 en bebyggelse på inntil 9 etasjer oppå basen på nesten 2 etasjer, altså totalt sett 11 etasjer. En så høy vegg vil gi en stor barrierevirkning, og vil ta mye lys og sol fra naboeiendommen som er delvis regulert til bolig. Planleggingsprogrammet for Ensjø foreslås utnyttelsen her til 150-200 % TU. Dette tilsvarer i underkant av 16 000 m2 BRA. Innsendte forslag viser utnyttelse på 22 500 m2 BRA over terreng, noe som langt overskrider rammene i Planleggingsprogrammet for Ensjø. Vi mener derfor det er rom for å kutte betydelig i høydene langs Østre parkdrag og ny gangforbindelse, og opprettholde Planleggingsprogrammets intensjon om relativt høy utnyttelse her.» sitat slutt

Nå har imidlertid utbyggeren lagt fram planer med bygg på reelt 19 etasjer og flere bygg på 15 og 11 etasjer. Bygningene er i planen 2 etasjer lavere, men de står på toppen av en sokkel som løfter terrenget med 2 etasjer. Så her har man ikke tatt signalene fra PBE til følge. Det kan hende at man har tatt signalene fra Bystyrepolitikerne som i mellomtid har tillatt den massive Ensjø torg utbyggingen med 2 høyhus.

Det gir sikkert utsikter til betydelige inntekter og høy fortjeneste og da blir man grådig. Så nå er det bare å kaste seg ut i høyhus diskusjonene igjen.

Fristen for å komme med innspill til planene er satt til 18 november ,så her må de som bor i området følge nøye med.

Kunngjørings varsel om oppstart av detaljregulering

Se dokumentene med skissene

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

 

Ensjøveien 16 til 20 040