Boligprosjekt med 128 boliger i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø sendes til politisk behandling!

 

Da har Urbanium sitt boligprosjekt i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø blitt ferdig behandlet hos Plan og bygningsetaten og er tidlig i april blitt sendt over til behandling hos politikerne i Oslo. Eiendommen ligger i krysset Malerhaugveien/Grønnvoll allé, rett ved siden av Fyrstikkalleen videregående skole (F21).

Dette prosjektet ble startet opp sommeren 2016 og utbygger Urbanium snakket da om 12 etasjer på det høyeste. Forslaget hadde da en lang blokk og 3 punkthus. Senere er prosjektet bearbeidet mye og man har tatt høydene ned og man har valgt å lage et delvis kvartalslignende prosjekt som følger gateløpet og gir større sammenhengende grønne arealer i bakgården.

Prosjektet var ute på offentlig høring i mars 2018 og i høringsdokumentet står det i sammendraget at Urbanium AS foreslo bebyggelse plassert langs Malerhaugveien og Grønvoll allé i 5-8 etasjer. Det skulle bli ca 143 leiligheter og utadrettet virksomhet mot Grønvoll allé og Malerhaugveien. Plan- og bygningsetaten kunne da ikke anbefale planforslaget og fremmet et eget alternativ med å reduserte høyder på ny bebyggelse.

Etter flere runder og kompromisser i 2018, så har prosjektet i april 2019 blitt sendt til politisk behandling som et omforent forslag der Plan og bygningsetaten og forslagstiller har blitt enige.

Sammendraget sier: «Urbanium AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 19-23 fra industri til boligbebyggelse, forretning og kontor. Det foreslås bebyggelse plassert langs Malerhaugveien og Grønvoll allé med ca 128 leiligheter og utadrettet virksomhet i deler av første etasje ut mot Grønvoll allé og Malerhaugveien. Det sikres etablert gangforbindelse fra Malerhaugveien mot Fyrstikkalléen skole. PBE er svært positive til plangrepet og mener dette bidrar til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom samtidig som det styrker den urbane strukturen på Ensjø. Plangrepet danner gode uterom for boligbebyggelsen og lager et større sammenhengende grøntområde sammen med skolens uteareal.»

Ett annet sted i dokumentet kan man lese: «Forslaget legger opp til bebyggelse i 5-6 etasjer. I tillegg aktiveres etasjer under bakken med åpne glassfasader til ensidig belyste nærings- og fellesarealer mot Malerhaugveien. Det er avgitt areal (822,3 m2 +502,5m2 ) til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som medtas når utnyttelsen beregnes ut fra totalt planområdet, som er 5.907 m2 . Prosent bruksareal % BRA= 193 %»

Selv om denne reguleringen har landet bra, så er dette nok et eksempel på boligprosjekt der utbyggerne vil krysse grensene for Ensjøplanen betydelig. Da er det bra vi har en etat som forvalter oppgaven med å følge planer og regelverk. Det er bra vi har lokale politikere og at vi har oppvakte naboer, borettslag og sameier som kan si ifra. Dermed har utrolige 12 etasjer blitt til normale 6 etasjer, der den øverste flere steder er inntrukket.

Dermed blir det nok en enkel og grei behandling i politiske organer på rådhuset.

 

Les dokumentet som er sendt til politisk behandling

Les tidligere saker om denne eiendommen