Blokk på 6-7 etasjer foreslås oppført inntil Østre parkdrag i Malerhaugveien 20 på Ensjø

malerhaugveien 20 b

Biblioteksentralen som holder til i Malerhaugveien 20 har nå i slutten av november kommet opp med et forslag om å utvide bygningen på deres eiendom med en ny blokk.

I beskrivelsen som er sendt til kommunen sier man sitat» Prosjektet går ut på bygging av ny fløy mot vest og påbygging av eksisterende bebyggelse. For å sikre god adkomst foreslås omregulering av fortau som knyttes til turvei. Turvei på vestside foreslås flyttet noe mot vest. Ut mot parken foreslås en ny fløy blokk med mulighet for boliger. Det foreslås en ny regulering med blandet formål bolig/kontor/lager. Ikke helt avgjort ny arealdisponering i eksisterende bebyggelse.» sitat slutt

Dagens bebyggelse på eiendommen er 4-5 etasjer på ca 6 100 m2 BRA og er et kontor og lagerbygg delt opp i 3 fløyer med underliggende kjeller. Tomten heller mot vest slik at underetasjen har fri fasade mot nedsiden.

Man sier i de innsendte dokumentene at man vil ha en TU på 150 % BRA og at man vil opprettholde parkering foran eksisterende bebyggelse (som i dag) og i parkeringskjeller under ny bebyggelse. Innkjøring i grensen mot Malerhaugveien 24-26.

Dette prosjektet ligger i det som omtales som randsonen på Ensjø. I planleggingsprogrammet omtaler man at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %

I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås.

Utfordringene i dette prosjektet er flere.

Østre Parkdrag: Biblioteksentralen ønsker å omgjøre/ gjøre endringer i en regulering som er vedtatt av bystyret, så sent som 6.mars 2013. Denne reguleringen gjelder Østre parkdrag som har vært under arbeid siden mars 2009. I perioden fram til vedtak har det vært avhold flere møter med grunneiere og det har vært mulig med innspill i flere runder. Denne saken har også vært ute til offentlig høring og mange innspill er kommet inn. Det spesielle er at forslagstiller selv først i august 2013 (5 måneder etter vedtak i bystyret) kom på banen med sine innspill.

Man planlegger videre at uteoppholdsarealet skal være 20% og i sin helhet ligge i det  det regulerte Østre parkdrag. Dette bør ikke være mulig da det er krav om minst 25% uteareal i Ensjø planen. Disse bør ikke ligge på tak eller balkonger ei heller i offentlige arealer. Kommunen har i møte med forslagstiller allerede antydet at bygget må trekkes flere meter bakover.

Det er også uheldig og åpne for utbygginger i Østre parkdrag eller direkte inntil nå etter at det er regulert, da dette også kan åpne for andre potensielle utbyggere vil eller ønsker å gjøre det samme (les her om konflikten med grunneier i Ensjøveien 22) og da vil parkdraget kunne bli betydelig redusert. Les om tidligere konflikt vedrørende  Østre Parkdrag

Trafikkforhold: Forslagstiller har i forbindelse med oppføring av boliger på naboeiendom i 2000 anført at man har varelevering med store og tunge kjøretøyer. I dette nye forslaget ønsker man en omgjøring av regulering knyttet til å anlegge fortau på begge sider av Malerhaugveien utenfor egen eiendom, for å sikre egen parkering. Dette vil kunne redusere trafikksikkerheten for myke trafikanter. Man ønsker også å flytte på en tursti. I forbindelsen med utbyggingen kan det se ut som om man selv fjerner deler av en større svinghammer der de store lastebilene snur.

Det bør være litt problematisk å fjerne fortau og trafikksikkhets tiltak i Malerhaugveien. Men å bevege litt på turstiene bør la seg gjøre, slik at disse ikke kommer helt inntil bygget.

Høyder: Man foreslår på alle tegninger at høyden skal være 6 etasjer, men man skriver i dokumentet at det kan være 6 til 7 etasjer. Utfordringen her er at eksisterende bygning ved Malerhaugveien er på 4-5 etasjer og man ønsker å bygge høyere (6 til 7 etasjer) frem mot parkdraget. Dette vil direkte påvirke sol og lysforholdene for eksisterende bygg. Nabobygningene på begge sider er høyest ved Malerhaugveien og blir lavere frem mot parkdraget.

Derfor bør den nye bygningen ikke være høyere enn den som ligger bak ved Malerhaugveien. Derfor bør bygget ikke oppføres i mere enn 4 etasjer.

Utnyttelse: Det kommer ikke tydelig frem i saken hvor mange kvadratmeter som skal bygges. Man sier at totalarealet er på ca. 8500 kvadratmeter og man oppgir at den gamle bebyggelsen er på ca. 6100 kvadratmeter. Dette indikerer et nybygg på 2400 kvadratmeter.  Det blir opplyst i saken at boligene vil utgjøre 1/4 og 3/4 blir kontor, men man sier også at dersom eksisterende bebyggelse rives vil en større andel av bebyggelsen bli bolig.

Denne saken har dukket opp nå i slutten av november og det skal skje mye saksbehandling og dokumentasjon før man har noe endelig resultat. Denne saken kommer derfor Ensjø Aktuell informasjon tilbake til når ting blir mere tydelig og fastlagt.

 

OBS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er direkte nabo til forslagstiller sitt nye prosjekt.

 

Les om Østre parkdrag.

Se oversikts kart i saken

Les om saken i kommunalt saksinnsyn

Les om den tidligere konflikten rundt Østre Parkdrag

malerhaugveien 20 a