Arbeiderpartiet setter bomiljø foran tetthet i Grenseveien 97 i nabolaget til Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon skrev 7.mai om situasjonen og behandlingen av høringsuttalelse vedrørende Grenseveien 97, Grensesvingen 7 og 9 på Helsfyr i Bydelsutvalget i Gamle Oslo. Der Miljøpartiet de grønne gikk sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet og skapte flertall for opptil 13 etasjers høyhus på Helsfyr. Dette var mot bydelsdirektørens og Plan og bygningsetaten sine innstillinger i saken.

Etter at jeg skrev om saken ble jeg kort tid etter kontaktet av Mats Kvaløy-Bjørbekk fra Gamle Oslo Arbeiderparti. Han er  medlem av Bydelsutvalget i Gamle Oslo og leder av byutviklingskomiteen i samme bydel, og ville gjerne skrive et innlegg om denne saken. Det tillater jeg, men jeg ville vente med publiseringen til referatet fra møte 7.mai var klart.

Innlegget under er skrevet av Mats Kvaløy-Bjørbekk.

Arbeiderpartiet setter bomiljø foran tetthet i Grenseveien 97

Torsdag 7.mai stemte bydelsutvalget i Gamle Oslo over bydelens høringsuttalelse om utbyggingsprosjektet i Grenseveien 97 på Helsfyr. Vi i Gamle Oslo Arbeiderparti må si oss overrasket over flertallets vedtak. En ting er at Miljøpartiet, som har et formelt samarbeid med oss og SV i bydelen, valgte å gå til de borgerlige partiene uten først å ha hatt samtaler med oss. Mest overraskende er det likevel at de gjorde det for å danne flertall mot Plan- og bygningsetatens faglige vurderinger, og for maksimalt volum og byggehøyder.

Arbeiderpartiet stemte for mindre volum og lavere høyder
Sammen med SV og Rødt stemte vi for etatens alternative planforslag, og foreslo dessuten å ta ut eller betydelig redusere et bygg som er foreslått midt inne i gårdsrommet på det nye kvartalet. Dette mener vi vil gi et prosjekt som både tilbyr større bokvalitet for framtidige beboere, og bedre ivaretar allmennhetens interesser. Lavere bygningshøyder og en mindre arealutnyttelse vil gi bedre solforhold på boligenes uteareal på bakkeplan, og det vil bety at framtidige beboere vil kunne få glede av et stort, sammenhengende, grønt fellesareal av høy kvalitet. Videre vil det sikre at ingen av hagene i Grønvold hageby blir skyggelagte, og at skyggeeffekten blir mindre på den nye parken som er planlagt på det som i dag er parkeringsplass foran gamle Røwdehjul. Plan- og bygningsetatens alternative forslag inneholder dessuten krav om opparbeidelse av et nytt gatetun, og oppgradering av deler av Grenseveien. Dette er bestemmelser som ikke ligger inne i forslaget som de grønne og de borgerlige nå har gitt sin støtte til, og som disse partiene dermed har stemt imot.

Generelt sett er heisekraner spredt utover bybildet av det gode. Det vitner om et Oslo som lever, og at det bygges boliger som gjør at flere kan få råd til å bo her. Og heller ikke i denne konkrete saken dreier uenigheten seg om hvorvidt vi skal tillate bygging eller ikke, men om bokvalitet, høyder og tetthet. Arbeiderpartiet er for boliger på tomta, men mener at utbygger i større grad må prioritere bokvalitet og grøntområder foran høyder og tetthet. Vi mener dessuten at behovet for en helhetlig, forutsigbar og god utvikling av Helsfyr taler for at det burde sitte langt inne å overkjøre gjeldende normer for byggehøyder og faglige anbefalinger fra kommunens fagfolk.

Vi må tenke helhet på Helsfyr
Gamle Oslo er preget av byggeaktivitet, og det er derfor avgjørende at vi som lokalpolitikere sørger for å tenke helhet omkring utviklinga av nye områder. Vi trenger ikke se lenger enn til Ensjø for å bli minnet om hvor presserende den oppgaven er i akkurat vår bydel. Og kanskje særlig viktig blir det nå som Helsfyr er neste ut i rekka. I dag finnes det ingen overordnet plan for utviklingen av dette området. Det har vært varslet et arbeid med en slik plan, men etter det vi vet står dette for tiden stille i Plan- og bygningsetaten. Samtidig vet vi at det nå er mange ulike utbyggere som sitter med mer eller mindre gryteklare prosjektforslag på Helsfyr. Og ikke unaturlig så har de alle ønske om å få bygge så mange boliger, så høyt som mulig, og med så stor arealutnyttelse som mulig. Det er helt fair, men vi som folkevalgte må balansere dette mot målet om best mulig bomiljø, behovet for grøntområder, lekeplasser og andre gode møteplasser for bydelens innbyggere.

Dette aktualiserer behovet for en overordnet plan, som sørger for forutsigbarhet, likebehandling og ivaretakelse av viktige felles interesser og behov. Ikke minst vil en overordnet plan sikre medvirkning i kommunal regi om hvordan vi skal utvikle Helsfyr som helhet, og ikke kun enkeltprosjekter. Arbeiderpartiet ønsker derfor fortgang i arbeidet med en helhetlig plan for Helsfyr. I mellomtiden stiller fraværet av en slik plan desto større krav til oss som politikere om å tenke helhet når vi behandler enkeltstående planforslag, og vurdere ringvirkninger utover hvert enkelt byggeprosjekt.

Setter presedens
Hva slags presedens setter det for området dersom vi som politikere velger å overkjøre Plan- og bygningsetatens faglige råd slik som Miljøpartiet og de borgerlige nå har gjort i Grenseveien? Når de går inn for å tillate flere etasjer enn det som er gjengs byggehøyde i området, så setter dette raskt presedens. Da blir det i neste omgang vanskelig å begrunne hvorfor én utbygger i området skal få lov til gå utover rammene og ikke en annen. Det kan for eksempel være verd å merke seg at Stor Oslo Eiendom, som selv ønsker å bygge høyhus på nabotomta på Fyrstikktorget, har sendt inn en høringsuttalelse til saken om Grenseveien der de støtter utbyggers planforslag og argumenterer mot lavere byggehøyder. De tenker det samme som oss: Behandlingen av ett prosjekt kan sette presedens for andre prosjekter i området.

Siste ord er imidlertid ikke sagt om reguleringen av Grenseveien 97. Det er ennå en veg fram til saken kommer til endelig behandling i bystyret, og vi i Gamle Oslo Arbeiderparti vil jobbe for at saken får et annet utfall da.

Mvh Mats Kvaløy-Bjørbekk

 

Her kan du lese referatet fra møtet i Bydelsutvalget (Bu sak 51/20 på side 25)

Les tidligere sak om Grenseveien 97 skrevet at Ensjø Aktuell informasjon

 

OBS! Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon er medlem i Ensjø Kampen Vålerenga Arbeiderparti lag, men har ingen politiske verv i bydelen eller i partiet. I denne saken formidler jeg innlegget uten redaksjonelle endringer eller meninger. Unntaket er overskriften der jeg har lagt til «i nabolaget til Ensjø»!