Reguleringsplanen for Grenseveien 80-82 på Helsfyr / Ensjø ble vedtatt i bystyret 11. mai

grenseveien 82 Ensjøveien 34 011  Grenseveien 80 82 a

Denne reguleringssaken har versert i systemet i flere år. Første gangen den dukket opp var sommeren 2008, men forsvant fra kartet. Men så i 2011 ble det lagt litt mer jobb i saken før det på nytt ble stille om den frem til slutten av 2012 og så i 2013 ble det ny fremdrift. Saken ble i februar 2014 lagt ut på offentlig ettersyn. Saken ble oversendt til politisk behandling på rådhuset i oktober 2014, før den nå i mai 2016 havnet til endelig behandling i Bystyret.

Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks BRA skal ikke overstige 20350 m2. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges slik at det totalt blir 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje.

Det har vært en uoverensstemmelse mellom utbygger og plan og bygningsetaten som har gått litt på høyder, parkeringsdekning og på friarealer. Byrådet valgte i hovedsak å følge utbygger i denne saken. Dette er ikke den første saken på Ensjø området der byrådet velger å være utbygger vennlig. Det er flere saker der byrådet går i mot plan og bygningsetaten og det som kommer inn av bemerkninger fra naboer mf.

Det er greit å kjenne til at det bare er bensinstasjonsdelen av Grenseveien 80 som berøres av utbyggingen. Den delen som ikke er bensinstasjon er en bygning fra 1900 tallet som står på gul liste i Oslo og betraktes som historisk viktig og bør tas vare på.

Til bystyremøtet ble følgende sammendrag fremmet: Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks bruksareal (BRA) skal ikke overstige 20 350 m2 . Av total BRA kan maks 1000 m2 benyttes til forretning og maks 500 til bevertning. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges til totalt 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje. Friområde inntil avkjørselen i øst, som i dag benyttes til parkering, foreslås opprettholdt som parkering. Det foreslås to avkjørsler til Grenseveien. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og fremmer eget alternativ 2. Byrådet har kommet til en annen konklusjon enn Plan- og bygningsetatens og anbefaler alternativ 1, men med en justering av parkeringsbestemmelsen.

Saken ble vedtatt slik den foreligger i Bystyremøtet.

Denne utbyggingen kan få stor betydning for de som har kjøpt eller har planer om å kjøpe bolig i Selvaag sitt bolig prosjekt Hovinenga. Som ligger rett ved siden av den nå vedtatte regulerte eiendommen.

 

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Les mer om Hovinenga her

Det er også planer på nabotomta Grenseveien 84, sjekk mer info her!

 

 

grenseveien 82 Ensjøveien 34 002  Grenseveien 80 82 b

 

Grenseveien 80