Det er planlagt for lite barnehageplasser på Ensjø området i forhold til den forventede befolkningsøkningen

malerhaugveien MP Marienfryd Hovinbekken GP 029  malerhaugveien MP Marienfryd Hovinbekken GP 028

Det har i sommer/høst blitt åpnet flere nye barnehager på Ensjøområdet, samt at man har lagt ned en midlertidig barnehage. Dette har skjedd i boligprosjektene Stålverksparken, Marienfryd og Hovinbekken. Nå ser det likevel ut til at det er planlagt for lite med barnehageplasser på Ensjøområdet i forbindelse med den store fremtidige innflyttingen av beboere i de mange boligprosjektene.

I kommunalt saksinnsyn kan man i flere saker lese at bydel gamle Oslo har behov for flere barnehageplasser.  Sitat «Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning v/Bestillerenhet for barnehager vurderer behovet for barnehagekapasitet for Oslo under ett, inkludert områdevise lokale behov i kommunen. Med bakgrunn i nye befolkningsprognoser fra mai i år vurderer vi at Bydel Gamle Oslo totalt sett har et større behov for nye plasser fra og med 2019 (8 avdelinger) og sterkt økende i årene etter dette (40 avdelinger i 2024). Da er igangsatte utbyggingsprosjekter og avvikling av midlertidigheter tatt med i beregningen» Sitat slutt

Ett annet sted kan man lese sitat «Totalt sett for Tiedemannsbyen er det regulert og planlagt ca 1400 boenheter og inntil 10 barnehageavdelinger. For Bydel Gamle Oslo bruker vi i dag en beregningsnøkkel på 4 avdelinger pr 350 boenheter. For 1400 boenheter tilsvarer dette 16 avdelinger. Dagens beregning viser derfor at barnehagedekningen for Tiedemannsbyen vil ha en underkapasitet på 6 avdelinger. På bakgrunn av denne beregningen og behovsvurderingen vår basert på befolkningsprognosene som viser at bydelen totalt sett og Ensjø-området vil ha en underkapasitet fra 2019» sitat slutt.

Selv om man i de fleste store utbygginger på Ensjøområdet har lagt inn barnehager så viser det seg nå at dette ikke er nok og man må dermed øke det fremtidige tallet på barnehager og plasser.

Dette gir seg utslag i at utbygger i Malerhaugveien 28 har fått fremlagt beskjed fra PBE om at om at eiendommen egner seg bedre til barnehage enn boliger.

I område og prosessavklaringen skrives det sitat «Området foreslås regulert til boligbebyggelse. Det foreslås å etablere to boligbygg på 5-8 etasjer og parkeringsanlegg under terreng med utnyttelse på til sammen ca 250 %-BRA. Utnyttelsen strider med føringer i planprogram for Ensjø. Planområdet har god bilfri tilgjengelighet via Østre parkdrag, tverrforbindelser og kollektivnett og vurderes egnet for etablering av barnehage. Plan- og bygningsetaten anbefaler at planområdet omreguleres til barnehageformål og vil fremme eget alternativ dersom forslagsstiller opprettholder sitt forslag.» sitat slutt.

I en annen sak som gjelder en naboeiendom i Stålverksveien, så har man sagt at behov for innpassing av barnehage skal vurderes i alle plansaker.

I et brev tilknyttet Vålerenga stadion og eksisterende Innspurten barnehage skives det sitat « Bystyrets føringer er at all utbygging i hovedsak skal skje i privat regi. Ny barnehage må derfor etableres og drives av privat aktør. Men vi ønsker å holdes informert om prosess og fremdrift slik at barnehagen kan innlemmes i kommunens kapasitetsplaner. I dette prosjektet har man tidligere uttalt at det er ønskelig å opprettholde dagens kapasitet på 4 avdelinger tilsvarende Innspurten barnehage i tillegg til ytterligere kapasitet. Ytterligere kapasitet av henger av antall boliger som skal etableres og ny barnehage må minimum dekke eget behov» sitat slutt

Hvis det ikke blir planlagt og bygget flere barnehager, så vil man ( les de nye innflytterne til Ensjø) noen år frem i tid få et stort problem med for lite barnehageplasser.

 

Les brev vedrørende Barnehager og Tiedemannsbyen på Ensjø

Les område og prosessavklaringen for Malerhaugveien 28

Brev vedrørende barnehageplasser i forbindelse med reguleringen av Vålerenga stadion